Implementatie nieuwe acceptatiebeleid haalbaar dankzij overgangsmaatregelen

Om het acceptatiebeleid en het onderscheid LMRP/HMRP vlot en geleidelijk te laten verlopen werden er een aantal overgangsmaatregelen uitgewerkt. Deze maken onderdeel uit van de ‘Standaardprocedure traceerbaarheid sloopmateriaal via een sloopbeheerorganisatie’. Op 22 juni 2018 werden deze officieel goedgekeurd door de minister van leefmilieu.

Implementatie nieuwe acceptatiebeleid haalbaar dankzij overgangsmaatregelen

Om het acceptatiebeleid en het onderscheid LMRP/HMRP vlot en geleidelijk te laten verlopen werden er een aantal overgangsmaatregelen uitgewerkt. Deze maken onderdeel uit van de ‘Standaardprocedure traceerbaarheid sloopmateriaal via een sloopbeheerorganisatie’. Op 22 juni 2018 werden deze officieel goedgekeurd door de minister van leefmilieu.

De overgangsmaatregelen zijn, afhankelijk van de situatie, van toepassing tot  24/02/2019 of ten laatste 31/12/2019. Tijdens deze periode blijft de aanvraag van een verwerkingstoelating vereist om het puin met het LMRP-label bij de (mobiele en vaste) breekinstallatie aan te bieden.

Kort samengevat:

Werken gestart vóór 24/08/2018

De puinfractie kan als LMRP bij de breker worden aangeleverd, zonder dat een sloopopvolgingsplan (SOP) werd opgemaakt, voor werken waarvoor:

o   geen Vlarema-verplichting (artikel 4.3.3) geldt voor de opmaak van een SOP of

o   de omgevingsvergunningsaanvraag reeds was ingediend voor 5/06/2018.

Werken die starten vanaf 24/08/2018

Voor deze werken is de opmaak van een sloopopvolgingsplan óf asbestinventaris wel verplicht, maar geldt er tijdelijk een soepelere traceerbaarheidsprocedure: zo is bvb. de melding van de start der werken of de opvolging van de sloopwerken door een deskundige niet vereist. Het sloopopvolgingsplan of de asbestinventaris dient conform te worden verklaard door Tracimat; in een volgende stap kan de sloper reeds de verwerkingstoelating aanvragen bij Tracimat.

Een uitzondering hierop zijn de werken waarvoor een sloopopvolgingsplan vereist is in het kader van de omgevingsvergunningsaanvraag, maar waarvan de aanvraag van de omgevingsvergunning (of bouwvergunning) gebeurde voor 5 juni 2018. In dat geval is er geen sloopopvolgingsplan of asbestinventaris vereist.

Gebouwen/infrastructuur

De overgangsmaatregelen zijn bovendien verschillend naargelang de 2 hoofdstromen: puin afkomstig van de sloop van gebouwen en puin afkomstig van infrastructuurwerken

Voor een volledig overzicht van de overgangsbepalingen verwijzen we naar Besluit tot wijziging van de voorwaarden voor een traceerbaarheidssysteem (incl. overgangsmaatregelen) en de schema’s (Schema-overgangsmaatregelen-deelprocedure-infrastructuur en Schema-overgangsmaatregelen-deelprocedure-gebouwen

 

Voorbeelden

  • Op welke manier kan het puin van de sloop van een niet-residentieel gebouw met een bouwvolume van 800 m³ waarvoor de vergunning werd aangevraagd voor 5 juni 2018, maar waarvan de werken zullen starten na 24/08/2018, als LMRP bij de breekinstallatie worden aangeboden?

Het betreft een werf die niet onder de ‘Vlarema-verplichting’ valt, gelet op het niet-residentieel karakter en het bouwvolume van minder dan 1000 m³. Gezien de vergunning werd aangevraagd voor 5 juni 2018, is geen sloopopvolgingsplan, noch een asbestinventaris verplicht om een verwerkingstoelating te bekomen van Tracimat. De sloper kan tot 24/02/2019 een verwerkingstoelating type A aanvragen voor de afvoer van het puin of om het ter plaatse te breken. 

Bij deze aanvraag moet hij aangeven om hoeveel puin het gaat, welke breekinstallatie (aangesloten bij Tracimat) het puin zal breken en dient hij te verklaren dat de sloop selectief wordt uitgevoerd.

  • Op welke manier kan het puin van de sloop van een niet-residentieel gebouw met een bouwvolume van 1500 m³ waarvoor de vergunning werd aangevraagd voor 5 juni 2018, maar waarvan de werken zullen starten na 24/08/2018, als LMRP bij de breekinstallatie worden aangeboden?

Het betreft een werf die onder de ‘Vlarema-verplichting’ valt, daar het een niet-residentieel gebouw is van meer dan 1000 m³. Omdat de vergunning werd aangevraagd voor 5 juni 2018, is er geen sloopopvolgingsplan nodig: noch in het kader van de aanvraag van de vergunning, noch om tijdens de overgangsperiode het puin het label van LMRP te geven.

Om het puin het LMRP-label te geven tijdens de overgangsperiode, dient de aannemer nog wel een verwerkingstoelating type A aan te vragen. Dit kan tot 24/02/2019. Hij geeft hierbij een inschatting van de hoeveelheid puin, om welke bij Tracimat-aangesloten breekinstallatie het gaat en verklaart selectief te werk te zullen gaan. 

  •   Op welke manier kan het puin van de afbraak van een brug, waarbij de werken starten na 24/08/2018 en waarvoor de omgevingsvergunningsaanvraag nog niet werd ingediend, als LMRP bij de breekinstallatie worden aangeboden?

Opgelet: voor de afbraak van een brug, zijn de overgangsmaatregelen m.b.t. gebouwen van toepassing, gezien deze beiden onder de uitgebreide traceerbaarheidsprocedure vallen.

De opmaak van een sloopopvolgingsplan is in dit geval alleszins verplicht in het kader van de omgevingsvergunningsaanvraag, wanneer het volume puin meer dan 250 m³ bedraagt. Van zodra dit SOP conform werd verklaard door Tracimat, zal de sloper via zijn portaal voor deze werf tijdens de overgangsperiode, meer bepaald tot 24/02/2019, de verwerkingstoelating kunnen aanvragen. Een controlebezoek en de opmaak van een controleverslag door een Tracimat-deskundige is tot 24/02/2019 niet nodig om de verwerkingstoelating te bekomen. 

  • Op welke manier kan het puin van de opbraak van een infrastructuurproject in Vlaanderen met een puinvolume van meer dan 250 m³, waarvoor een omgevingsvergunning vereist is, als LMRP bij de breekinstallatie worden aangeboden? De aanvraag van de omgevingsvergunning gebeurde na 05/06/2018.

Ook in dit geval is de opmaak van een sloopopvolgingsplan verplicht cfr. Vlarema (artikel 4.3.3). Dit dient trouwens niet conform te worden verklaard door Tracimat in het kader van de omgevingsvergunningsaanvraag. Een conformverklaring is echter wel noodzakelijk om een verwerkingstoelating te bekomen.

Van zodra het rapport conform is verklaard, kan de aannemer een verwerkingstoelating in het kader van de overgangsperiode (type B) aanvragen en dit tot 24/02/2019. Hij vertrekt hierbij van het conform verklaard SOP en geeft aan welke breekinstallatie (aangesloten bij Tracimat) het puin zal breken en hij verklaart dat de opbraak selectief wordt uitgevoerd.

  • De bouwvergunning voor een werf, gelegen in Vlaanderen, werd verkregen begin 2018. De werken zijn aangevat in april 2018. Na 24/08/2018 zijn er nog resterende fases gepland, meer bepaald de opbraak van wegenis van ongeveer 3000 m². Hoe kan het puin dat bij een breekinstallatie wordt aangeboden, het label LMRP krijgen?

Voor de afbraakwerken vóór 24/08/2018 heeft de aannemer geen verwerkingstoelating van Tracimat nodig. Tussen 24/08/2018 en 24/08/2019 kan de aannemer beroep doen op de overgangsmaatregelen: hij kan tot die datum een verwerkingstoelating (type A) aanvragen zonder daarbij een sloopopvolgingsplan te moeten opmaken.

Vragen? Neem gerust contact op: info@tracimat.be