De overgangsperiode loopt af op 24 augustus. Wat nu?

Om de sloopbedrijven voldoende tijd te geven om zich aan te passen aan het nieuwe sloopbeheersysteem, werd vorig jaar (24 augustus 2018) een overgangsregeling ingevoerd. Deze eenvoudige procedure gaf de aannemer van de sloopwerken de mogelijkheid om een verwerkingstoelating aan te vragen bij Tracimat, zonder dat alle stappen van de sloopopvolging dienden te gebeuren. In bepaalde gevallen diende er zelfs geen sloopopvolgingsplan te worden opgesteld.

Op 24 augustus 2019 loopt de overgangsperiode ten einde en is de volledige traceerbaarheidsprocedure van toepassing. Voor een aantal specifieke gevallen loopt de overgangsperiode nog iets langer, namelijk tot 31 december 2019 (zie verder).

Alles start met de opmaak van een sloopopvolgingsplan, ongeacht het bouwvolume of het tonnage puin dat vrijkomt. In principe gebeurt dit in opdracht van de bouwheer, maar ook de aannemer kan hiervoor de opdracht geven. Dit sloopopvolgingsplan wordt opgesteld door een Tracimat-deskundige en aan Tracimat vzw bezorgd via haar digitaal portaal. Indien het sloopopvolgingsplan voldoet aan alle vereisten van de standaardprocedure, verklaart Tracimat  deze conform. Dit conformverklaard sloopopvolgingsplan is de basis voor de aannemer om de nodige verwerkingstoelatingen aan te vragen bij Tracimat vzw, om het puin van de sloopwerken als Laag Milieurisicoprofiel (LMRP) af te voeren naar een breker.

Wat verandert er vanaf 24 augustus 2019?
Om een verwerkingstoelating te verkrijgen bij Tracimat zal vanaf 24 augustus 2019 naast de opmaak van het sloopopvolgingsplan ook een sloopopvolging dienen te gebeuren. Dit betekent concreet dat in functie van de procedure een aantal stappen dienen gezet te worden.

  • Uitgebreide procedure voor gebouwen > 1000m³

Indien er gevaarlijke stoffen (asbest) aanwezig zijn, voert de deskundige tijdens of na de verwijdering ervan een controlebezoek uit om na te gaan of deze correct en volledig werden verwijderd. Op basis van een checklist, ingevuld tijdens dat controlebezoek, formuleert de deskundige een advies aan Tracimat voor het afleveren van een verwerkingstoelating. De aannemer kan vervolgens een verwerkingstoelating aanvragen bij Tracimat. Met deze verwerkingstoelating kan het vrijgekomen puin als LMRP afgevoerd worden naar de breker of terplaatse als LMRP worden gebroken.
Na het controlebezoek maakt de deskundige een controleverslag op waarbij aangegeven wordt naar waar de gevaarlijke stoffen werden afgevoerd, alsook de afgevoerde hoeveelheden.
De aannemer meldt het einde van de werken via het digitaal portaal van Tracimat. De breker op zijn beurt bevestigt de ontvangen hoeveelheden via datzelfde digitaal portaal. Hierna kan de aannemer zijn sloopattest aanvragen bij Tracimat, waarbij hij ook de bestemming en de afgevoerde hoeveelheden van de overige niet-gevaarlijke materialen opgeeft.

 

  • Vereenvoudigde procedure voor gebouwen < 1000 m³

In tegenstelling tot de uitgebreide procedure dient er bij gebouwen kleiner dan 1000 m³ geen deskundige aangesteld te worden voor de verdere sloopopvolging: een controlebezoek en controleverslag zijn niet verplicht. Voor deze gebouwen volstaat een verklaring van de sloper dat de sloop selectief werd uitgevoerd en dat de gevaarlijke materialen correct werden verwijderd en afgevoerd. Na de melding van de start der werken kan de aannemer onmiddellijk de verwerkingstoelating aanvragen. Bij aanvraag van het sloopattest dient een overzicht te worden gegeven van de afgevoerde hoeveelheden en de bestemming van de gevaarlijke afvalstoffen. Voor de overige niet-gevaarlijke stoffen wordt enkel aangegeven hoe deze werden ingezameld.

 

  •  Infrastructuur procedure

Voor infrastructuurwerken zijn een controlebezoek of controleverslag evenmin verplicht en dient dus geen deskundige te worden aangesteld voor de sloopopvolging. Dit betekent concreet dat na de melding van de start der werken de aannemer onmiddellijk de verwerkingstoelating kan aanvragen. Een verklaring van de sloper dat hij selectief heeft gesloopt en de gevaarlijke materialen correct heeft verwijderd en afgevoerd, volstaat.
Bij aanvraag van het sloopattest dient een overzicht te worden gegeven van de afgevoerde hoeveelheden en de bestemming van de gevaarlijke afvalstoffen.

 

Voor enkele specifieke werven loopt de overgangsperiode niet af op 24 augustus 2019, maar wel op 31 december 2019:

  • Eengezinswoningen
  • Niet-residentiële gebouwen met een bouwvolume van minder dan 1000m³
  • In hoofdzaak residentiële gebouwen met een bouwvolume van minder dan 5000m³
  • Alle overige niet-omgevingsvergunningsplichtige sloop- en renovatiewerken (ditt geldt niet voor infrastructuurprojecten)

Deze specifieke werven kunnen voorlopig nog van de overgangsmaatregel genieten. Wel moet minimaal een asbestinventaris worden opgemaakt door een Tracimat-deskundige en dient het rapport door Tracimat conform worden verklaard. Nadien kan de sloper onmiddellijk een verwerkingstoelating aanvragen. Voor Brusselse werven die onder bovenvermelde situatie vallen, dient de asbestinventaris niet bij Tracimat worden ingediend ter conformverklaring.

Meer informatie en een uitgebreid schema van het traceerbaarheidssysteem vindt u hier terug.