PROJECT OPSTARTEN EN VERWERKINGSTOELATING AANVRAGEN

MELDING START DER WERKEN

Op het moment dat de sloop- en afbraakwerken starten, dient de aannemer dit te melden via ons digitaal platform. Eens het project gemeld is, kunnen de nodige verwerkingstoelatingen worden aangevraagd.

CONTROLEBEZOEK EN CONTROLEVERSLAG

Indien het project de (gedeeltelijke) afbraak of renovatie betreft van een gebouw met een bouwvolume van meer dan 1000 m³, dient er tijdens (bij voorkeur op het einde van) of na verwijdering van de asbesthoudende afvalstoffen een controlebezoek uitgevoerd te worden door een bij Tracimat aangesloten deskundige. De bouwheer (of opdrachtgever van de sloop- en afbraakwerken) dient deze deskundige tijdig aan te stellen zodat de werken geen vertraging oplopen.

Het controlebezoek, en het hieruit voortvloeiende controleverslag, wordt uitgevoerd en opgemaakt volgens de standaardprocedure Opmaak van een sloopopvolgingsplan en controleverslag.

De deskundige dient vervolgens het controleverslag over te maken aan Tracimat vzw via het digitaal platform.

VERWERKINGSTOELATING

Wanneer een partij puinafval wordt afgevoerd naar een vergunde inrichting voor de productie van gerecycleerde granulaten onder het Eenheidsreglement, of wanneer een partij puinafval ter plaatse op de werf verwerkt wordt tot gerecycleerde granulaten onder het Eenheidsreglement, dient de aannemer voorafgaandelijk aan de afvoer of verwerking ter plaatse een verwerkingstoelating aan te vragen aan Tracimat vzw. Alleen met een verwerkingstoelating op zak kan  de puinfractie van het sloopmateriaal als laag milieurisicoprofiel worden geaccepteerd door de breker.

De verwerkingstoelating wordt aangevraagd via ons digitaal platform. Deze verwerkingstoelating is enkel geldig voor afvoer naar / verwerking ter plaatse door de opgegeven vergunde breeklocatie. Indien er wordt afgevoerd naar meerdere breeklocaties dient u als aannemer per bestemmeling een verwerkingstoelating aan te vragen.