DIGITAAL PLATFORM

Alle bij Tracimat aangesloten deskundigen, bouwheren, aannemers en brekers krijgen toegang tot het portaal. Aansluiten bij Tracimat gebeurt door een gebruikersaccount aan te maken op het digitaal platform.

Het portaal biedt volgende mogelijkheden:

  • aansluiting van deskundigen, aannemers, bouwheren en brekers
  • registratie van het sloopopvolgingsplan (deskundige)
  • aanvraag van de conformiteitsverklaring van het sloopopvolgingsplan (deskundige of bouwheer)
  • koppeling aan dossier en melding start der werken (aannemer)
  • registratie van voorlopig controleverslag en controleverslag (deskundige)
  • aanvraag van de verwerkingstoelating (aannemer)
  • melding van het einde der werken (aannemer)
  • melding van de ontvangst van het puin (breker)
  • aanvraag van het sloopattest (aannemer)

Daarnaast heeft de deskundige, aannemer en bouwheer die gelinkt zijn aan een bepaald sloopdossier volledige toegang tot alle relevante documenten van het dossier.

Voor een goede werking van het portaal raden wij aan om te werken met een recente versie van Firefox of Chrome.

GA NAAR HET DIGITAAL PLATFORM

Indien u aansluit als deskundige zal in de loop van het aansluitproces gevraagd worden bepaalde documenten aan ons over te maken om na te gaan of u aan de aansluitingsvoorwaarden voldoet. Indien voldaan aan de aansluitingsvoorwaarden wordt uw aansluiting goedgekeurd. Eén van de aansluitingsvoorwaarden betreft dat uw organisatie dient te beschikken over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor de professionele fouten die de deskundige kan maken in het kader van de taken en activiteiten die hij/zij uitvoert in het kader van het traceringssysteem van Tracimat. Alle risicos die voortvloeien uit de aanwezigheid of verspreiding van asbest, incl. lichamelijke schade ten gevolge van asbest, moeten gedekt zijn in deze polis. U kan hiervoor beroep doen op de collectieve polis milieuberoepsaansprakelijkheid die door Tracimat ter beschikking wordt gesteld (meer informatie: zie infobrochure collectieve verzekeringspolis milieuberoepsaansprakelijkheid Tracimat deskundige onder vakinformatie) . Indien u niet wenst aan te sluiten op de collectieve polis milieuberoepsaansprakelijkheid wordt u gevraagd aan te tonen dat uw polis een gelijkwaardige dekking biedt. Het volstaat in dat geval door uw verzekeraar schriftelijk te laten bevestigen dat uw polis de condities zoals vermeld in de infobrochure dekt en ons dit ondertekend document over te maken.

U zal tijdens de registratie dienen aan te geven of u wenst in te tekenen op deze polis (t.b.v. 950 euro op jaarbasis). We raden u daarom aan om, alvorens de registratie aan te vatten, reeds na te gaan of uw polis alle vereiste risico’s dekt en of u bijgevolg al dan niet beroep wenst te doen op de collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering die door Tracimat wordt aangeboden.