Aannemer

Wanneer er werken worden uitgevoerd aan bouwkundige constructies of infrastructuur waarbij puin vrijkomt voor afvoer naar (of verwerking ter plaatse door) een vergunde breker, dient de traceerbaarheidsprocedure gevolgd om het puin als laag milieurisicoprofiel te kunnen aanbieden bij de breker. Hierdoor kan het puin tegen een lagere kostprijs verwerkt worden, en vermijdt u hoog oplopende meerkosten.

(1) Sloopopvolgingsplan

Om de procedure op te starten, dient de bouwheer een sloopopvolgingsplan te laten opmaken door een bij Tracimat aangesloten deskundige.  De verantwoordelijkheid hiervoor ligt in principe bij de initiatiefnemer van de sloop- en afbraakwerken (de bouwheer).

In een sloopopvolgingsplan wordt een inventaris opgemaakt van alle afvalstoffen die zullen vrijkomen bij de geplande sloop- en afbraakwerken, en worden de hergebruik- en recyclagemogelijkheden van deze materialen bekeken. Verder bevat het sloopopvolgingsplan aandachtspunten en eventuele uitvoeringsbepalingen voor de aanpak van de selectieve sloop- en afbraakwerken.

(2) Conformiteitsverklaring

Tracimat kijkt het sloopopvolgingslan na op volledigheid, correctheid en praktische uitvoerbaarheid. Als het sloopopvolgingsplan voldoet aan de gestelde eisen, levert Tracimat een conformiteitsverklaring af. De conformiteitsverklaring vermeldt de belangrijkste gegevens, en conclusies met betrekking tot de uitvoering van de selectieve sloop- en afbraakwerken, en kan ook aanvullende voorwaarden en/of uitvoeringsbepalingen vermelden die tijdens de uitvoering van de werken nageleefd dienen te worden.

Dring er bij uw opdrachtgever op aan dat hij alle recente gegevens van het sloopopvolgingsplan en de conformiteitsverklaring aan u overmaakt.

Indien er geen conformverklaard sloopopvolgingsplan werd opgemaakt voor de start van de werken kan de verdere traceerbaarheidsprocedure niet doorlopen worden.

(3) Verwerkingstoelating

Van zodra de werken starten, dient u dit als aannemer te melden aan Tracimat via ons digitaal platform. Voorafgaandelijk aan de afvoer van het puin en/of verwerking van het puin op de werf dient u een verwerkingstoelating aan te vragen bij Tracimat. Deze verwerkingstoelating hebt u nodig opdat de puinfractie van sloopmateriaal als laag milieurisicoprofiel materiaal kan worden geaccepteerd door de vergunde breekinstallatie.

Indien het project de (gedeeltelijke) afbraak of renovatie betreft van een gebouw met een bouwvolume van meer dan 1000 m³, dient er tijdens (bij voorkeur op het einde van) of na verwijdering van de asbesthoudende afvalstoffen een controlebezoek uitgevoerd te worden door een bij Tracimat aangesloten deskundige. Ga bij uw opdrachtgever na of deze deskundige reeds aangesteld werd. 

U als aannemer dient de deskundige op de hoogte te houden van de planning met betrekking tot de verwijdering van de gevaarlijke afvalstoffen.

(4) Sloopattest

Als de sloop- en afbraakwerken zijn afgerond, dient u dit als aannemer te melden aan Tracimat en kan u vervolgens een sloopattest aanvragen. U dient hiervan een kopie te bezorgen aan uw opdrachtgever.

Indien in de loop van een project nieuwe, belangrijke informatie over de sloopmaterialen aan het licht komt, dient u dit als aannemer onmiddellijk te melden aan Tracimat, de bouwheer, en (indien van toepassing) de deskundige.