Bouwheer

Wanneer er werken worden uitgevoerd aan bouwkundige constructies of infrastructuur waarbij puin vrijkomt voor afvoer naar (of verwerking ter plaatse door) een vergunde breker, dient de traceerbaarheidsprocedure gevolgd om het puin als laag milieurisicoprofiel te kunnen aanbieden bij de breker. Hierdoor kan het puin tegen een lagere kostprijs verwerkt worden, en vermijdt u hoog oplopende meerkosten.

(1) Sloopopvolgingsplan

Om de procedure op te starten, dient u als bouwheer een sloopopvolgingsplan te laten opmaken door een bij Tracimat aangesloten deskundige.

In een sloopopvolgingsplan wordt een inventaris opgemaakt van alle afvalstoffen die zullen vrijkomen bij de geplande sloop- en afbraakwerken, en worden de hergebruik- en recyclagemogelijkheden van deze materialen bekeken. Verder bevat het sloopopvolgingsplan aandachtspunten en eventuele uitvoeringsbepalingen voor de aanpak van de selectieve sloop- en afbraakwerken.

Tracimat heeft een standaard sloopopvolgingsplan uitgewerkt. Deze template is opgebouwd rond alle essentiële gegevens en parameters die belangrijke zijn om de selectieve sloop tot een goed einde te brengen. Het standaard sloopopvolgingsplan kan u vinden onder vakinformatie.

Stel tijdig een deskundige aan.

(2) Conformiteitsverklaring

Tracimat vzw kijkt het sloopopvolgingslan na op volledigheid, correctheid en praktische uitvoerbaarheid. Als het sloopopvolgingsplan voldoet aan de gestelde eisen, levert Tracimat vzw een conformiteitsverklaring af. De conformiteitsverklaring vermeldt de belangrijkste gegevens, conclusies, beperkingen en voorwaarden met betrekking tot de uitvoering van de selectieve sloop- en afbraakwerken.

Het conformverklaard sloopopvolgingsplan en de conformiteitsverklaring voegt u vervolgens toe aan de aanbestedingsdocumenten, prijsvraag en/of contractuele documenten, zodat de aannemer met kennis van zaken prijs kan geven. Hierdoor daalt het risico op onverwachte kosten.

Om geen vertraging op te lopen bij opstart van de werken is het belangrijk dat het sloopopvolgingsplan wordt opgemaakt ruimschoots vóór de aanbesteding van de sloopwerken. Wij raden aan het sloopopvolgingsplan minstens 45 dagen voor de aanbesteding aan Tracimat te bezorgen ter conformverklaring.

(3) Verwerkingstoelating

Van zodra de werken starten, dient de aannemer dit te melden aan Tracimat vzw. Voorafgaandelijk aan de afvoer van het puin en/of verwerking van het puin op de werf dient de aannemer een verwerkingstoelating aan te vragen bij Tracimat vzw. Deze verwerkingstoelating heeft hij nodig opdat de puinfractie van sloopmateriaal als laag milieurisicoprofiel materiaal kan worden geaccepteerd door de vergunde breekinstallatie.

Indien uw project de (gedeeltelijke) afbraak of renovatie betreft van een gebouw met een bouwvolume van meer dan 1000 m³, dient er na de verwijdering van de gevaarlijke afvalstoffen een controlebezoek uitgevoerd te worden door een bij Tracimat aangesloten deskundige. Als bouwheer dient u deze deskundige tijdig aan te stellen – voor de werken starten – om geen vertraging op te lopen. 

(4) Sloopattest

Als de sloop- en afbraakwerken zijn afgerond, dient u van de aannemer een kopie te krijgen van het sloopattest.