Veelgestelde vragen

Bouwheer/architect

1. Voor welke sloopwerken is de opmaak van een sloopopvolgingsplan verplicht?

Een sloopopvolgingsplan is verplicht bij sloop-, renovatie- of ontmantelingswerken van volgende gebouwen en infrastructuurwerken, tenminste indien ze omgevingsvergunningsplichtig zijn:

 • Niet-residentiële gebouwen met een bouwvolume van meer dan 1000 m³
 • in hoofdzaak residentiële gebouwen met een bouwvolume van meer dan 5000 m³, met uitzondering van eengezinswoningen
 • infrastructuurwerken en onderhoudswerken aan infrastructuur met een puinvolume van meer dan 250 m³

De verplichting tot opmaak van een sloopopvolgingsplan is opgenomen in het Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA), meer bepaald onder artikel 4.3.3.

Indien een omgevingsvergunningsplichtige werf valt onder één van de bovenvermelde situaties, dient het sloopopvolgingsplan verplicht te worden toegevoegd aan de omgevingsvergunningsaanvraag.

Indien er geen verplichting is tot opmaak van het sloopopvolgingsplan, maar het wel de wens is om het puin van de geplande sloop- of opbraakwerken als laagmilieurisico-profiel (LMRP) bij de vergunde breker aan te bieden, dan is de opmaak van een sloopopvolgingsplan wel een vereiste. Enkel op basis van een sloopopvolgingsplan, dat bovendien conform dient te worden verklaard door Tracimat, kan in de traceerbaarheidsprocedure van Tracimat worden ingestapt, om finaal het puin als LMRP te kunnen afvoeren.

2. Welk voordeel heb ik om met Tracimat samen te werken voor mijn sloopwerf?

Als bouwheer/architect zijn er verscheidene voordelen verbonden aan het volgen van de Traceerbaarheidsprocedure:

 • Een kwaliteitsvolle sloopinventaris bij aanbesteding van de sloopwerken zodat de sloper met kennis van zaken prijs kan geven
 • De risico’s op onverwachte kosten daalt aangezien het sloopopvolgingsplan een duidelijk overzicht van de aanwezige materialen met bijhorende verwijderingsadviezen geeft.
 • Het puin kan aan een lagere prijs (LMRP puin) verwerkt worden
 • Garantie dat alle materialen op een legale manier verwijderd worden
 • Minder risico op verspreiding van gevaarlijke stoffen naar de omgeving
 • Meewerken aan een ketenzorgsysteem dat de circulaire economie versterkt

3. Ben ik verplicht om een conformverklaring aan te vragen bij Tracimat ?

Momenteel is er geen verplichting om een conformverklaring aan te vragen bij Tracimat.

Opdat het als puin als laag-milieurisicoprofiel (LMRP) bij de breker kan worden aanvaard, heeft u echter wel een conform verklaard sloopopvolgingsplan nodig. Puin kan immers enkel als LMRP worden aanvaard bij de breker, indien de traceerbaarheidsprocedure wordt gevolgd. Bij grotere volumes puin levert dit meestal ook een financieel voordeel op.

4. Hoe dien ik als bouwheer een sloopopvolgingplan in bij Tracimat om een conformverklaring te verkrijgen?

Om een werf via Tracimat te laten verlopen, dient u als bouwheer een sloopopvolgingsplan te laten opmaken door een bij Tracimat aangesloten deskundige.

In een sloopopvolgingsplan wordt een inventaris opgemaakt van alle materialen die zullen vrijkomen bij de geplande sloop- en afbraakwerken, en worden de hergebruik- en recyclagemogelijkheden van deze materialen bekeken. Verder bevat het sloopopvolgingsplan aandachtspunten en eventuele uitvoeringsbepalingen voor de aanpak van de selectieve sloop- en afbraakwerken.

De bij Tracimat aangesloten deskundige dient het sloopopvolgingsplan in bij Tracimat via het digitaal portaal.

Tracimat vzw kijkt vervolgens het sloopopvolgingsplan na op volledigheid, correctheid en praktische uitvoerbaarheid. Als het sloopopvolgingsplan voldoet aan de gestelde eisen, levert Tracimat vzw een conformverklaring af. De conformverklaring vermeldt de belangrijkste gegevens, conclusies, beperkingen en voorwaarden met betrekking tot de uitvoering van de selectieve sloop- en afbraakwerken.

5. Wie mag een sloopopvolgingsplan opmaken?

Het sloopopvolgingsplan wordt opgesteld door een bij Tracimat aangesloten deskundige volgens de standaardprocedure “Opmaak van een sloopopvolgingsplan en controleverslag”.

In een sloopopvolgingsplan wordt een inventaris opgemaakt van alle materialen die zullen vrijkomen bij de geplande sloop- en afbraakwerken, en worden de hergebruik- en recyclagemogelijkheden van deze materialen bekeken. Verder bevat het sloopopvolgingsplan aandachtspunten en eventuele uitvoeringsbepalingen voor de aanpak van de selectieve sloop- en afbraakwerken.

Dit sloopopvolgingsplan dient conform verklaard te worden indien u het puin als laag milieu risico puin (LMRP) bij de breker wil aanbieden. Een conformiteitsverklaring van Tracimat vzw geeft u meer garantie op een betrouwbaar en uitvoerbaar sloopopvolgingsplan dat toelaat om uw project kostenefficiënt aan te pakken.

6. Hoe krijg ik als opdrachtgever toegang tot het digitaal portaal van Tracimat?

Als u als bouwheer beschikt over een BTW-nummer kunt u zich via ons digitaal portaal aansluiten bij Tracimat (zie 'Hoe aansluiten'). Deze aansluiting is gratis en geeft u de mogelijkheid om de werven waarvoor u als bouwheer bent opgegeven van dichtbij te kunnen opvolgen. 

Aannemer/sloper

1. Hoe kan ik als sloper aansluiten bij Tracimat?

Aansluiten bij vzw Tracimat gebeurt door een gebruikersaccount aan te maken op het digitaal platform en mits te voldoen aan de gebeurlijk voorgeschreven aansluitingsvoorwaarden.

De aansluitingsvoorwaarden zijn afhankelijk van de hoedanigheid / type actor als welke men wenst aan te sluiten. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen volgende hoedanigheden / type actoren:

 • De deskundige;
 • De aannemer die de selectieve sloop- en afbraakwerken uitvoert;
 • De producent gerecycleerde granulaten onder het eenheidsreglement.

Bouwheren kunnen zich ook bij Tracimat registreren; hier zijn geen specifieke voorwaarden aan verbonden.

SLOOPBEDRIJF

Om als aannemer van sloop- en afbraakwerken aan te sluiten bij Tracimat vzw dient u te voldoen aan de volgende voorwaarden:
✓ voldoende solvabel zijn om de selectieve sloop- en afbraakwerken te kunnen uitvoeren;
✓ over voldoende deskundigheid beschikken om de selectieve sloop- en afbraakwerken te kunnen uitvoeren.

Indien u wenst aan te sluiten als aannemer sloop- en afbraakwerken kiest u bij registratie op het digitaal platform de hoedanigheid ‘aannemer sloop en afbraak’.

2. Voor welke sloopwerken is de opmaak van een sloopopvolgingsplan verplicht?

Een sloopopvolgingsplan is verplicht bij sloop-, renovatie- of ontmantelingswerken van volgende gebouwen en infrastructuurwerken, tenminste indien ze omgevingsvergunningsplichtig zijn:

 • Niet-residentiële gebouwen met een bouwvolume van meer dan 1000 m³
 • in hoofdzaak residentiële gebouwen met een bouwvolume van meer dan 5000 m³, met uitzondering van eengezinswoningen
 • infrastructuurwerken en onderhoudswerken aan infrastructuur met een puinvolume van meer dan 250 m³

De verplichting tot opmaak van een sloopopvolgingsplan is opgenomen in het Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA), meer bepaald onder artikel 4.3.3.

Indien een omgevingsvergunningsplichtige werf valt onder één van de bovenvermelde situaties, dient het sloopopvolgingsplan verplicht te worden toegevoegd aan de omgevingsvergunningsaanvraag.

Indien er geen verplichting is tot opmaak van het sloopopvolgingsplan, maar het wel de wens is om het puin van de geplande sloop- of opbraakwerken als laagmilieurisico-profiel (LMRP) bij de vergunde breker aan te bieden, dan is de opmaak van een sloopopvolgingsplan wel een vereiste. Enkel op basis van een sloopopvolgingsplan, dat bovendien conform dient te worden verklaard door Tracimat, kan in de traceerbaarheidsprocedure van Tracimat worden ingestapt, om finaal het puin als LMRP te kunnen afvoeren.

3. Ben ik verplicht om een verwerkingstoelating aan te vragen om de puinfractie als Laag Milieurisico Profiel (LMRP) aan te leveren bij de breekinstallatie?

Sinds 24/08/2018 is een acceptatie- en verwerkingsbeleid van kracht bij producenten van gerecycleerde granulaten (brekers) onder het Eenheidsreglement. De breker zal bij acceptatie en verwerking een onderscheid moeten maken tussen puin met een laagmilieurisico-profiel (LMRP) en puin met een hoogmilieurisico-profiel (HMRP). Dit onderscheid dient te worden gemaakt zowel bij een vaste breeklocatie als bij een mobiele breker.

Bij laagmilieurisico-profiel puin is de herkomst van het puin gewaarborgd. Het risico dat, na verwerking van dit puin, de gerecycleerde granulaten vervuild zijn is om die reden beperkt (laag). Bij hoogmilieurisico-profiel puin daarentegen zijn er onvoldoende garanties over de herkomst van het puin en bijgevolg over de milieuhygiënische kwaliteit van het puin. Het risico op vervuiling van de granulaten is reëel. Om die reden zijn meer onderzoeksinspanningen en analyses vereist op het HMRP bij de breker. Bij het LMRP puin gebeuren de onderzoeksinspanningen immers al voor de poort van de breker.

Het verschil in verwerkings- en uitkeuringsprocedure ten gevolge van dit onderscheid in LMRP- en HMRP-stromen kan aanleiding geven tot een hogere acceptatieprijs voor HMRP-stromen ten opzichte van LMRP-stromen.

In het Eenheidsreglement is opgenomen welke stromen de breker als LMRP mag accepteren. Onder andere puin, afkomstig van selectief slopen, ontmantelen en renoveren van gebouwen en puin afkomstig van infrastructuurwerken, aangeleverd met een verwerkingstoelating van Tracimat mag als laagmilieurisico-profiel puin aanvaard worden.

Er geldt geen verplichting om een verwerkingstoelating aan te vragen. Zonder verwerkingstoelating kan het puin echter enkel als HMRP worden verwerkt.

Tracimatdeskundige

1. Voor welke sloopwerken is de opmaak van een sloopopvolgingsplan verplicht?

Een sloopopvolgingsplan is verplicht bij sloop-, renovatie- of ontmantelingswerken van volgende gebouwen en infrastructuurwerken, tenminste indien ze omgevingsvergunningsplichtig zijn:

 • Niet-residentiële gebouwen met een bouwvolume van meer dan 1000 m³
 • in hoofdzaak residentiële gebouwen met een bouwvolume van meer dan 5000 m³, met uitzondering van eengezinswoningen
 • infrastructuurwerken en onderhoudswerken aan infrastructuur met een puinvolume van meer dan 250 m³

De verplichting tot opmaak van een sloopopvolgingsplan is opgenomen in het Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA), meer bepaald onder artikel 4.3.3.

Indien een omgevingsvergunningsplichtige werf valt onder één van de bovenvermelde situaties, dient het sloopopvolgingsplan verplicht te worden toegevoegd aan de omgevingsvergunningsaanvraag.

Indien er geen verplichting is tot opmaak van het sloopopvolgingsplan, maar het wel de wens is om het puin van de geplande sloop- of opbraakwerken als laagmilieurisico-profiel (LMRP) bij de vergunde breker aan te bieden, dan is de opmaak van een sloopopvolgingsplan wel een vereiste. Enkel op basis van een sloopopvolgingsplan, dat bovendien conform dient te worden verklaard door Tracimat, kan in de traceerbaarheidsprocedure van Tracimat worden ingestapt, om finaal het puin als LMRP te kunnen afvoeren.

2. Ben ik verplicht om een conformverklaring aan te vragen bij Tracimat ?

Momenteel is er geen verplichting om een conformverklaring aan te vragen bij Tracimat.

Opdat het als puin als laag-milieurisicoprofiel (LMRP) bij de breker kan worden aanvaard, heeft u echter wel een conform verklaard sloopopvolgingsplan nodig. Puin kan immers enkel als LMRP worden aanvaard bij de breker, indien de traceerbaarheidsprocedure wordt gevolgd. Bij grotere volumes puin levert dit meestal ook een financieel voordeel op.

3. Hoe krijg ik als Tracimatdeskundige toegang tot het digitaal portaal van Tracimat?

Om als Tracimat deskundige toegang te krijgen tot het digitaal portaal dient u zich aan te sluiten bij Tracimat VZW.

Aansluiten bij vzw Tracimat gebeurt door een gebruikersaccount aan te maken op het digitaal platform en mits te voldoen aan de gebeurlijk voorgeschreven aansluitingsvoorwaarden. De deskundige is een neutrale partij onafhankelijk van de (sloop)aannemer en de producent van gerecycleerde granulaten.

De voorwaarden om als Tracimat deskundige kunt u hier terug vinden.

4. Hoe dien ik als Tracimatdeskundige een sloopopvolgingsplan in om een conformverklaring te verkrijgen?

Na aanmelding via ons digitaal portaal kan u een sloopopvolgingsplan indienen. Hiervoor dient u via de tab “sloopopvolging” alle aangegeven stappen te doorlopen. Per dossier wordt een uniek dossiernummer gemaakt via welke u steeds de nodige informatie kan terugvinden. De conformverklaring zal dit uniek nummer ook vertonen. Dit nummer zal de sloper ook nodig hebben om zijn deel van het traject te kunnen voltooien.

Bij het indienen van het sloopopvolgingsplan vragen we o.a enkele administratieve gegevens, de totaalhoeveelheden van de geïnventariseerde materialen en het door de deskundige opgesteld PDF document in het portaal in te geven. Deze informatie is de basis voor al de verdere stappen van het traceerbaarheidssysteem.

Voor het PDF rapport voorziet Tracimat vooropgestelde templates die voldoen aan de huidige wetgeving.

Na het indienen van alle gevraagde informatie heeft Tracimat 30 werkdagen de tijd om het sloopopvolgingsplan te beoordelen.

5. Wanneer is er een controlebezoek & controleverslag vereist en hoe dien ik dit in?

Bij dossiers die vallen onder de uitgebreide procedure waarbij asbest aanwezig is, is minstens één controlebezoek/controleverslag verplicht. Het controleverslag geeft een totaal overzicht van het verloop van de werf.

De bouwheer (of opdrachtgever van de sloop- en afbraakwerken) dient hiervoor tijdig een deskundige tijdig aan te stellen zodat de werken geen vertraging oplopen.

Controlebezoek

Het controlebezoek bestaat uit een plaatsbezoek waar de deskundige aan de hand van een door Tracimat aangeleverde checklist en een gesprek met de sloopverantwoordelijke nagaat of er selectief gesloopt wordt en dat er zeker geen gevaarlijke materialen in het steenpuin komen. Er wordt nagegaan of de sloopwerken zo worden uitgevoerd dat zuiver puin naar de breker kan afgevoerd worden.

Voor de gevaarlijke materialen kijkt de deskundige na of de verwijdering hiervan correct en volledig gebeurd. Voor storende stoffen kijkt de deskundige na dat het sloopplan voldoende voorziet dat deze stoffen apart ingezameld en afgevoerd worden zodat deze niet met het puin vermengd worden. Bij het indienen van het controlebezoek dient de deskundige de checklist en bijkomend fotomateriaal in. De voorziene bestemmingen van de gevaarlijke materialen moeten dan ook worden ingegeven in het portaal.

Als blijkt dat de werken correct verlopen en er geen aanwijzingen zijn dat er gevaarlijke of storende stoffen met het puin kunnen worden afgevoerd, kan het controlebezoek worden goedgekeurd. Na deze goedkeuring door Tracimat kan de sloper een verwerkingstoelating aanvragen.

Controleverslag

Het controleverslag wordt aan het einde van de werken opgemaakt en ingediend. Dit verslag omvat een PDF document waarvoor Tracimat een template voorziet. Hierin beschrijft de deskundige het verloop van de werf. De deskundige gaat aan de hand van de door sloper aangeleverde afgiftebonnen na wat de bestemmingen en uiteindelijk afgevoerde hoeveelheden materialen zijn van de werf. Deze bestemmingen en hoeveelheden dient de deskundige ook in via de voorziene tabs in het portaal.

6. Hoe word ik een Tracimatdeskundige om sloopopvolgingsplannen te mogen opmaken en indienen?

Een Tracimatdeskundige is een neutrale partij onafhankelijk van de (sloop)aannemer en de producent van gerecycleerde granulaten. Er worden twee types Tracimatdeskundige onderscheiden:

 1. Deskundigen voor zowel sloop van bouwwerken als afbraak van infrastructuurwerken (o.a. opmaak van sloopopvolgingsplannen voor zowel gebouwen als infrastructuurwerken conform de 3 deelprocedures zoals omschreven in de standaardprocedures en opmaak van controleverslagen), verder genoemd “Tracimatdeskundige bouwwerken en infrastructuur”.
 2. Deskundigen die enkel in het kader van infrastructuurwerken sloopopvolgingsplannen opmaken (o.a. opmaak van sloopopvolgingsplannen voor infrastructuurwerken conform de deelprocedure infrastructuurwerken zoals omschreven in de standaardprocedures), verder genoemd “Tracimatdeskundige infrastructuur”.

Tracimatdeskundige bouwwerken en infrastructuur

Om als Tracimat deskundige bouwwerken en infrastructuur bij Tracimat te kunnen aansluiten, dient voldaan te zijn aan volgende voorwaarden:

 • Het doorlopen van de tweedaagse opleiding tot Tracimat deskundige, inclusief het slagen voor het bijhorende examen;
 • Relevante aantoonbare ervaring kunnen voorleggen;
 • Het afsluiten van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering, inclusief risico asbest, met een
  waarborg van minimaal 1 mio €

Voor meer info m.b.t. bovenstaande punten verwijzen we naar onze aansluitingsvoorwaarden.

Tracimatdeskundige infrastructuur

Om als Tracimat deskundige infrastructuur bij Tracimat te kunnen aansluiten, dient voldaan te zijn aan volgende voorwaarden:

 • Het doorlopen van een opleiding tot Tracimat deskundige infrastructuur
 • het afsluiten van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering, inclusief risico asbest met een
  waarborg van minimaal 1 mio €

Voor meer info m.b.t. bovenstaande punten verwijzen we naar onze aansluitingsvoorwaarden.

Breker

1. Hoe kan ik als breker aansluiten bij Tracimat?

Aansluiten bij vzw Tracimat gebeurt door een gebruikersaccount aan te maken op het digitaal platform en mits te voldoen aan de gebeurlijk voorgeschreven aansluitingsvoorwaarden.

De aansluitingsvoorwaarden zijn afhankelijk van de hoedanigheid / type actor als welke men wenst aan te sluiten. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen volgende hoedanigheden / type actoren:

 • De deskundige;
 • De aannemer die de selectieve sloop- en afbraakwerken uitvoert;
 • De producent gerecycleerde granulaten onder het eenheidsreglement.

Bouwheren kunnen zich ook bij Tracimat registreren; hier zijn geen specifieke voorwaarden aan verbonden.

BREKER

Om aan te sluiten bij Tracimat vzw moet de producent van gerecycleerde granulaten onder het eenheidsreglement voldoen aan de volgende voorwaarden:
✓ beschikken over een certificaat afgeleverd door een erkende certificatie-instelling in het kader van het eenheidsreglement gerecycleerde granulaten.

Indien u wenst aan te sluiten als producent gerecycleerde granulaten onder het eenheidsreglement kiest u bij registratie op het digitaal platform de hoedanigheid ‘breker’.