Veelgestelde vragen

Bouwheer/architect

1. Voor welke sloopwerken is de opmaak van een sloopopvolgingsplan verplicht?

Een sloopopvolgingsplan is verplicht bij sloop-, renovatie- of ontmantelingswerken van volgende gebouwen en infrastructuurwerken, tenminste indien ze omgevingsvergunningsplichtig zijn:

 • niet-residentiële gebouwen met een bouwvolume van meer dan 1000 m³
 • in hoofdzaak residentiële gebouwen met een bouwvolume van meer dan 5000 m³, met uitzondering van eengezinswoningen
 • infrastructuurwerken en onderhoudswerken aan infrastructuur met een puinvolume van meer dan 250 m³

De verplichting tot opmaak van een sloopopvolgingsplan is opgenomen in het Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA), meer bepaald onder artikel 4.3.3.

Indien een omgevingsvergunningsplichtige werf valt onder één van de bovenvermelde situaties, dient het sloopopvolgingsplan verplicht te worden toegevoegd aan de omgevingsvergunningsaanvraag.

Indien er geen verplichting is tot opmaak van het sloopopvolgingsplan, maar men het puin van de geplande sloop- of opbraakwerken wel als laagmilieurisico-profiel (LMRP) bij de vergunde breker wil aanbieden, dan is de opmaak van een sloopopvolgingsplan wel een vereiste. Enkel op basis van een sloopopvolgingsplan, dat bovendien conform dient te worden verklaard door Tracimat, kan in de traceerbaarheidsprocedure van Tracimat worden ingestapt, om finaal het puin als LMRP te kunnen afvoeren.

2. Welk voordeel heb ik om met Tracimat samen te werken voor mijn sloopwerf?

Als bouwheer/architect zijn er verscheidene voordelen verbonden aan het volgen van de Traceerbaarheidsprocedure:

 • Er is een kwaliteitsvolle sloopinventaris bij aanbesteding van de sloopwerken zodat de sloper met kennis van zaken een prijs kan geven
 • De risico’s op onverwachte kosten daalt aangezien het sloopopvolgingsplan een duidelijk overzicht van de aanwezige materialen met bijhorende verwijderingsadviezen geeft.
 • De steenachtige afvalstromen kunnen aan een lagere prijs (als LMRP puin) door een vergunde inrichting (breker) verwerkt worden
 • Garantie dat alle materialen op een legale manier verwijderd worden
 • Minder risico op verspreiding van gevaarlijke stoffen naar de omgeving
 • Meewerken aan een ketenzorgsysteem dat de circulaire economie versterkt

3. Ben ik verplicht om een conformverklaring aan te vragen bij Tracimat ?

Momenteel is er geen verplichting om een conformverklaring aan te vragen bij Tracimat.

Opdat het als puin als laag-milieurisicoprofiel (LMRP) bij de breker kan worden aanvaard, heeft u echter wel een conform verklaard sloopopvolgingsplan nodig. Puin afkomstig van sloopwerven kan immers enkel als LMRP worden aanvaard bij de breker, indien de traceerbaarheidsprocedure wordt gevolgd. Bij grotere volumes puin levert dit meestal ook een financieel voordeel op.

4. Hoe dien ik als bouwheer een sloopopvolgingsplan in bij Tracimat om een conformverklaring te verkrijgen?

Om een werf via Tracimat te laten verlopen, dient u als bouwheer een sloopopvolgingsplan te laten opmaken door een bij Tracimat aangesloten deskundige.

In een sloopopvolgingsplan wordt een inventaris opgemaakt van alle materialen die zullen vrijkomen bij de geplande sloop- en afbraakwerken, en worden de hergebruik- en recyclagemogelijkheden van deze materialen bekeken. Verder bevat het sloopopvolgingsplan aandachtspunten en eventuele uitvoeringsbepalingen voor de aanpak van de selectieve sloop- en afbraakwerken.

De bij Tracimat aangesloten deskundige dient het sloopopvolgingsplan in bij Tracimat via het digitaal portaal.

Tracimat vzw kijkt vervolgens het sloopopvolgingsplan na op volledigheid, correctheid en praktische uitvoerbaarheid. Als het sloopopvolgingsplan voldoet aan de gestelde eisen, levert Tracimat vzw een conformverklaring af. De conformverklaring vermeldt de belangrijkste gegevens, conclusies, beperkingen en voorwaarden met betrekking tot de uitvoering van de selectieve sloop- en afbraakwerken.

5. Wie mag een sloopopvolgingsplan opmaken?

Het sloopopvolgingsplan wordt opgesteld door een bij Tracimat aangesloten deskundige volgens de standaardprocedure “Opmaak van een sloopopvolgingsplan en controleverslag”.

In een sloopopvolgingsplan wordt een inventaris opgemaakt van alle materialen die zullen vrijkomen bij de geplande sloop- en afbraakwerken, en worden de hergebruik- en recyclagemogelijkheden van deze materialen bekeken. Verder bevat het sloopopvolgingsplan aandachtspunten en eventuele uitvoeringsbepalingen voor de aanpak van de selectieve sloop- en afbraakwerken.

Dit sloopopvolgingsplan dient conform verklaard te worden indien u het puin als laag milieu risico puin (LMRP) bij de breker wil aanbieden. Een conformverklaring van Tracimat vzw geeft u meer garantie op een betrouwbaar en uitvoerbaar sloopopvolgingsplan dat toelaat om uw project kostenefficiënt aan te pakken.

6. Hoe krijg ik als opdrachtgever toegang tot het digitaal portaal van Tracimat?

Als u als bouwheer beschikt over een BTW-nummer kunt u zich via ons digitaal portaal aansluiten bij Tracimat (zie 'Hoe aansluiten'). Deze aansluiting is gratis en geeft u de mogelijkheid om de werven waarvoor u als bouwheer bent opgegeven van dichtbij op te volgen. 

Aannemer/sloper

1. Hoe kan ik als sloper aansluiten bij Tracimat?

Aansluiten bij vzw Tracimat gebeurt door een gebruikersaccount aan te maken op het digitaal platform en mits te voldoen aan de aansluitingsvoorwaarden en het aanvaarden van de algemene voorwaarden, de tarieven en het privacy charter.

De aansluitingsvoorwaarden zijn afhankelijk van de hoedanigheid / type actor. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen volgende hoedanigheden / type actoren:

 • De deskundige;
 • De aannemer die de selectieve sloop- en afbraakwerken uitvoert;
 • De producent gerecycleerde granulaten onder het eenheidsreglement.

Bouwheren kunnen zich ook bij Tracimat registreren; hier zijn geen specifieke aansluitingsvoorwaarden aan verbonden.

SLOOPBEDRIJF

Om als aannemer van sloop- en afbraakwerken aan te sluiten bij Tracimat vzw dient u te voldoen aan de volgende voorwaarden:
✓ voldoende solvabel zijn om de selectieve sloop- en afbraakwerken te kunnen uitvoeren;
✓ over voldoende deskundigheid beschikken om de selectieve sloop- en afbraakwerken te kunnen uitvoeren.

Indien u wenst aan te sluiten als aannemer sloop- en afbraakwerken kiest u bij registratie op het digitaal platform de hoedanigheid ‘aannemer sloop en afbraak’.

2. Voor welke sloopwerken is de opmaak van een sloopopvolgingsplan verplicht?

Een sloopopvolgingsplan is verplicht bij sloop-, renovatie- of ontmantelingswerken van volgende gebouwen en infrastructuurwerken, tenminste indien ze omgevingsvergunningsplichtig zijn:

 • niet-residentiële gebouwen met een bouwvolume van meer dan 1000 m³
 • in hoofdzaak residentiële gebouwen met een bouwvolume van meer dan 5000 m³, met uitzondering van eengezinswoningen
 • infrastructuurwerken en onderhoudswerken aan infrastructuur met een puinvolume van meer dan 250 m³

De verplichting tot opmaak van een sloopopvolgingsplan is opgenomen in het Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA), meer bepaald onder artikel 4.3.3.

Indien een omgevingsvergunningsplichtige werf valt onder één van de bovenvermelde situaties, dient het sloopopvolgingsplan verplicht te worden toegevoegd aan de omgevingsvergunningsaanvraag.

Indien er geen verplichting is tot opmaak van het sloopopvolgingsplan, maar men het puin van de geplande sloop- of opbraakwerken wel als laagmilieurisico-profiel (LMRP) bij de vergunde breker wil aanbieden, dan is de opmaak van een sloopopvolgingsplan wel een vereiste. Enkel op basis van een sloopopvolgingsplan, dat bovendien conform dient te worden verklaard door Tracimat, kan in de traceerbaarheidsprocedure van Tracimat worden ingestapt, om finaal het puin als LMRP te kunnen afvoeren.

3. Hoe krijg ik als sloopbedrijf toegang tot het digitaal portaal van Tracimat?

Het digitaal platform is via verschillende tabs in de website bereikbaar. U dient zich wel eerst aan te sluiten. Na aansluiting beschikt u over een eigen pagina binnen het digitaal portaal van waaruit u alle nodige stappen voor elk project kan zetten.

4. Welk voordeel heb ik om met Tracimat samen te werken voor mijn sloopwerf?

Als sloper zijn er verscheidene voordelen verbonden aan het volgen van de Tracimat procedure:

 • Er is een kwaliteitsvolle sloopinventaris beschikbaar bij aanbesteding van de sloopwerken zodat u als sloper met kennis van zaken een prijs kunt geven
 • Minder kans op deloyale concurrentie
 • Minder discussies over onvoorziene werken
 • Steenachtige afvalstromen kunnen aan een lagere prijs (als LMRP puin) naar een vergunde inrichting (breker)
 • Duidelijk overzicht van de aanwezige materialen en hun hoeveelheden in het portaal
 • Commercieel voordeel gezien de kwaliteitsborging

5. Ben ik verplicht om een verwerkingstoelating aan te vragen om de puinfractie als Laag Milieurisico Profiel (LMRP) aan te leveren bij de breekinstallatie?

Sinds 24/08/2018 dient de breker - volgens het Eenheidsreglement voor de producenten van gerecycleerde granulaten - bij acceptatie en verwerking van het aangeleverde puin een onderscheid te maken tussen puin met een laagmilieurisico-profiel (LMRP) en puin met een hoogmilieurisico-profiel (HMRP), en dit zowel bij een vaste breeklocatie als bij een mobiele breker.

Bij laagmilieurisico-profiel puin is de herkomst van het puin gewaarborgd. Het risico dat, na verwerking van dit puin, de gerecycleerde granulaten vervuild zijn is om die reden beperkt (laag). Bij hoogmilieurisico-profiel puin daarentegen zijn er onvoldoende garanties over de herkomst van het puin en bijgevolg over de milieuhygiënische kwaliteit van het puin. Het risico op vervuiling van de granulaten is reëel. Om die reden zijn meer onderzoeksinspanningen en analyses vereist op het HMRP bij de breker. Bij het LMRP puin gebeuren de onderzoeksinspanningen immers al voor de poort van de breker.

Het verschil in aanvaardings-, verwerkings- en uitkeuringsprocedure ten gevolge van dit onderscheid in LMRP- en HMRP-stromen kan aanleiding geven tot een hogere acceptatieprijs voor HMRP-stromen ten opzichte van LMRP-stromen.

In het Eenheidsreglement is opgenomen welke stromen de breker als LMRP mag accepteren. Onder andere puin, afkomstig van selectief slopen, ontmantelen en renoveren van gebouwen en puin afkomstig van infrastructuurwerken, aangeleverd met een verwerkingstoelating van Tracimat mag als laagmilieurisico-profiel puin aanvaard worden.

Er geldt geen verplichting om een verwerkingstoelating aan te vragen. Zonder verwerkingstoelating kan het puin echter enkel als HMRP worden verwerkt.

6. Wat is een verwerkingstoelating (VWT)?

Wanneer u als sloper een partij steenpuin wenst af te voeren naar een vergunde inrichting (breker) voor de productie van gerecycleerde granulaten onder het Eenheidsreglement, of wanneer u een partij steenpuin ter plaatse op de werf wenst te verwerken tot gerecycleerde granulaten onder het Eenheidsreglement, dan dient u als sloper voorafgaandelijk aan de afvoer of verwerking ter plaatse een verwerkingstoelating aan te vragen bij Tracimat vzw. Dit document geeft u de toelating om de steenachtige afvalstromen als laag milieurisicoprofiel puin (LMRP puin) naar een vergunde inrichting af te voeren voor verwerking. 

Deze verwerkingstoelating is enkel geldig voor de afvoer naar / verwerking ter plaatse door de opgegeven vergunde breeklocatie. Indien u naar meerdere breeklocaties wenst af te voeren, dient u per bestemmeling een verwerkingstoelating aan te vragen Een verwerkingstoelating dient via ons digitaal portaal te worden aangevraagd. Voor meer info verwijzen we naar de FAQ 'Hoe vraag ik een verwerkingstoelating (VWT) aan via digitaal portaal?'

7. Hoe vraag ik een verwerkingstoelating (VWT) aan via digitaal portaal?

We verwijzen in de eerste plaats naar onze handleiding voor de aanvraag van een verwerkingstoelating en sloopattest (p. 2 – 16). Hierin worden alle te volgen stappen één voor één toegelicht a.d.h.v. een voorbeeld. Hieronder volgt een korte samenvatting van de belangrijkste stappen.

 • Stap 1 (p. 2 – 6): koppeling aan een conform verklaard sloopopvolgingsplan met behulp van het dossiernummer (TRA-XXXX-YYYYYY). Hiervoor zult u een éénmalige dossierbijdrage moeten betalen (zie onze tarieven voor meer info). Na betaling verschijnt het dossier in uw lijst met ‘op te starten dossiers’.
 • Stap 2 (p. 6 – 9): melding van de ‘Start der werken’, ten laatste 24u voor aanvang van de sloop en afbraakwerken.
 • Stap 3 (p. 10 – 16): aanvraag verwerkingstoelating

A. ‘Vereenvoudigde procedure gebouwen’ of ‘Procedure Infrastructuurwerken’

Voordeze procedures kunt u na melding van de start der werken onmiddellijk eenverwerkingstoelating aanvragen.

B. ‘Uitgebreide procedure gebouwen’ met aanwezigheid van asbest

Voor dossiers die de ‘Uitgebreide procedure gebouwen’ dienen te volgen en waarbij asbesthoudende materialen in het sloopopvolgingsplan opgenomen zijn, dient er eerst een controlebezoek door een bij Tracimat aangesloten deskundige te worden uitgevoerd vooraleer u als sloper een verwerkingstoelating kunt aanvragen. Dit controlebezoek wordt bij voorkeur op het einde van of na verwijdering van de asbesthoudende afvalstoffen uitgevoerd. De bouwheer (of opdrachtgever van de sloop- en afbraakwerken) dient deze deskundige (Tracimat deskundige bouwwerken en infrastructuur) tijdig aan te stellen zodat de werken geen vertraging oplopen.

Pas nadat de deskundige zijn/haar bevindingen van het controlebezoek aan Tracimat heeft overgemaakt en Tracimat dit voorlopig controleverslag heeft goedgekeurd, kunt u een verwerkingstoelating aanvragen.

8. Wat is een sloopattest?

Een sloopattest wordt door Tracimat afgeleverd nadat de volledige traceerbaarheidsprocedure van Tracimat correct werd doorlopen. Met dit sloopattest bevestigt Tracimat dat u de sloop- en afbraakwerken conform de regels van selectieve sloop heeft uitgevoerd, waarbij de gevaarlijke afvalstoffen correct en volledig verwijderd en afgevoerd werden, en waarbij in het puin dat als LMRP puin naar de vergunde breekinstallatie werd afgevoerd of ter plaatse werd gebroken, geen storende stoffen aanwezig zijn die de recyclage kunnen belemmeren of hinderen.

9. Hoe vraag ik een sloopattest aan via digitaal portaal?

We verwijzen in de eerste plaats naar onze handleiding voor de aanvraag van een verwerkingstoelating en sloopattest (p. 17 – 23) Hierin worden alle te volgen stappen één voor één toegelicht a.d.h.v. een voorbeeld. Hieronder volgt een korte samenvatting van de belangrijkste stappen.

 • Stap 1 (p. 17): afsluiten werf en melding ‘Einde der werken’ als u de sloop en afbraakwerken volledig heeft afgerond.

Na het uitvoeren van stap 1 dient een breker de ontvangst van de steenachtige afvalstromen, die via een verwerkingstoelating naar hem werden afgevoerd, via ons digitaal portaal te bevestigen.

Voor dossiers die de ‘Uitgebreide procedure gebouwen’ volgen en waarbij asbesthoudende materialen in het sloopopvolgingsplan opgenomen waren, dient een bij Tracimat aangesloten deskundige het controleverslag in (na aanlevering van de afgifte bonnen) vooraleer u als sloper een sloopattest kunt aanvragen (zie hieronder).

 • Stap 2 (p. 18 – 23): aanvraag sloopattest

Voor de aanvraag van het sloopattest dient de volgende informatie aan Tracimat bezorgd te worden:

 1. bestemming van de steenachtige materialen die niet werden aangewend voor de aanvraag van de verwerkingstoelating(en)
 2. bestemming van de gevaarlijke afvalstoffen en van de storende stoffen

Onder de uitgebreide procedure gebouwen met asbest als gevaarlijke afvalstof, wordt u als sloper niet geconfronteerd met het tabblad ‘Gevaarlijke afvalstoffen’. Het is de deskundige sloopopvolging die bij ingave van het controleverslag deze gegevens aan Tracimat overmaakt. Het tabblad voor de niet-gevaarlijke afvalstoffen (d.i. ‘Storende stoffen’) kan zowel door u als sloper of door de deskundige sloopopvolging bij ingave van het controleverslag vervolledigd worden.

In geval van infrastructuurwerven en werven waarvoor de vereenvoudigde procedure van toepassing is, dient u als sloper ook de acceptatiebonnen van de gevaarlijke materialen te uploaden.

       3.   bevestiging van de door de breker(s) ingegeven ontvangstbevestiging(en)

Als laatste stap dient u als sloper de teruggekoppelde hoeveelheden door de breker te bevestigen.

Indien Tracimat bijkomende informatie nodig heeft om het sloopattest te kunnen afleveren, dan worden de verschillende ingavetabs opnieuw vrijgegeven en kan de aanvraag opnieuw worden ingediend. Tracimat zal uiteindelijk het sloopattest afleveren of weigeren. Het sloopattest of de reden van weigering is zichtbaar op de dossierfiche van het portaal (evenals op de dossierfiche van het portaal van de bouwheer en van de deskundige sloopopvolging).

Tracimatdeskundige

1. Voor welke sloopwerken is de opmaak van een sloopopvolgingsplan verplicht?

Een sloopopvolgingsplan is verplicht bij sloop-, renovatie- of ontmantelingswerken van volgende gebouwen en infrastructuurwerken, tenminste indien ze omgevingsvergunningsplichtig zijn:

 • niet-residentiële gebouwen met een bouwvolume van meer dan 1000 m³
 • in hoofdzaak residentiële gebouwen met een bouwvolume van meer dan 5000 m³, met uitzondering van eengezinswoningen
 • infrastructuurwerken en onderhoudswerken aan infrastructuur met een puinvolume van meer dan 250 m³

De verplichting tot opmaak van een sloopopvolgingsplan is opgenomen in het Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA), meer bepaald onder artikel 4.3.3.

Indien een omgevingsvergunningsplichtige werf valt onder één van de bovenvermelde situaties, dient het sloopopvolgingsplan verplicht te worden toegevoegd aan de omgevingsvergunningsaanvraag.

Indien er geen verplichting is tot opmaak van het sloopopvolgingsplan, maar men het puin van de geplande sloop- of opbraakwerken wel als laagmilieurisico-profiel (LMRP) bij de vergunde breker wil aanbieden, dan is de opmaak van een sloopopvolgingsplan wel een vereiste. Enkel op basis van een sloopopvolgingsplan, dat bovendien conform dient te worden verklaard door Tracimat, kan in de traceerbaarheidsprocedure van Tracimat worden ingestapt, om finaal het puin als LMRP te kunnen afvoeren.

2. Ben ik verplicht om een conformverklaring aan te vragen bij Tracimat ?

Momenteel is er geen verplichting om een conformverklaring aan te vragen bij Tracimat.

Opdat het als puin als laag-milieurisicoprofiel (LMRP) bij de breker kan worden aanvaard, heeft u echter wel een conform verklaard sloopopvolgingsplan nodig. Puin afkomstig van sloopwerven kan immers enkel als LMRP worden aanvaard bij de breker, indien de traceerbaarheidsprocedure wordt gevolgd. Bij grotere volumes puin levert dit meestal ook een financieel voordeel op.

3. Hoe krijg ik als Tracimatdeskundige toegang tot het digitaal portaal van Tracimat?

Om als Tracimat deskundige toegang te krijgen tot het digitaal portaal dient u zich aan te sluiten bij Tracimat VZW.

Aansluiten bij vzw Tracimat gebeurt door een gebruikersaccount aan te maken op het digitaal platform en mits te voldoen aan de aansluitingsvoorwaarden en het aanvaarden van de algemene voorwaarden, de tarieven en de privacy charter. De deskundige is een neutrale partij onafhankelijk van de (sloop)aannemer en de producent van gerecycleerde granulaten.

De voorwaarden om als Tracimat deskundige kunt u hier terug vinden.

4. Hoe dien ik als Tracimatdeskundige een sloopopvolgingsplan in om een conformverklaring te verkrijgen?

Na aanmelding via ons digitaal portaal kan u een sloopopvolgingsplan indienen. Hiervoor dient u via de tab “sloopopvolging” alle aangegeven stappen te doorlopen. Per dossier wordt een uniek dossiernummer gemaakt via welke u steeds de nodige informatie kan terugvinden. De conformverklaring zal dit uniek nummer ook vertonen. Dit nummer zal de sloper ook nodig hebben om zijn deel van het traject te kunnen voltooien.

Bij het indienen van het sloopopvolgingsplan vragen we o.a enkele administratieve gegevens, de totaalhoeveelheden van de geïnventariseerde materialen en het door de deskundige opgesteld PDF document in het portaal in te geven. Deze informatie is de basis voor al de verdere stappen in het traceerbaarheidssysteem.

Voor het PDF rapport voorziet Tracimat vooropgestelde templates die voldoen aan de huidige wetgeving.

Na het indienen van alle gevraagde informatie heeft Tracimat 30 werkdagen de tijd om het sloopopvolgingsplan te beoordelen.

5. Wanneer is er een controlebezoek & controleverslag vereist en hoe dien ik dit in?

Bij dossiers die vallen onder de uitgebreide procedure waarbij asbest aanwezig is, is minstens één controlebezoek/controleverslag verplicht. Het controleverslag geeft een totaal overzicht van het verloop van de werf.

De bouwheer (of opdrachtgever van de sloop- en afbraakwerken) dient hiervoor een deskundige tijdig aan te stellen zodat de werken geen vertraging oplopen.

Controlebezoek

Het controlebezoek bestaat uit een plaatsbezoek waar de deskundige aan de hand van een door Tracimat aangeleverde checklist en een gesprek met de sloopverantwoordelijke nagaat of er selectief gesloopt wordt en dat er zeker geen gevaarlijke materialen in het steenpuin komen. Er wordt nagegaan of de sloopwerken zo worden uitgevoerd dat zuiver puin naar de breker kan afgevoerd worden.

Voor de gevaarlijke materialen kijkt de deskundige na of de verwijdering hiervan correct en volledig gebeurd. Voor storende stoffen kijkt de deskundige na dat het sloopplan voldoende voorziet dat deze stoffen apart ingezameld en afgevoerd worden zodat deze niet met het puin vermengd worden. Bij het indienen van het controlebezoek dient de deskundige de checklist en bijkomend fotomateriaal in. De voorziene bestemmingen van de gevaarlijke materialen moeten dan ook worden ingegeven in het portaal.

Als blijkt dat de werken correct verlopen en er geen aanwijzingen zijn dat er gevaarlijke of storende stoffen met het puin kunnen worden afgevoerd, kan het controlebezoek worden goedgekeurd. Na deze goedkeuring door Tracimat kan de sloper een verwerkingstoelating aanvragen.

Controleverslag

Het controleverslag wordt aan het einde van de werken opgemaakt en ingediend. Dit verslag omvat een PDF document waarvoor Tracimat een template voorziet. Hierin beschrijft de deskundige het verloop van de werf. De deskundige gaat aan de hand van de door sloper aangeleverde afgiftebonnen na wat de bestemmingen en uiteindelijk afgevoerde hoeveelheden materialen zijn van de werf. Deze bestemmingen en hoeveelheden dient de deskundige ook in via de voorziene tabs in het portaal.

6. Hoe word ik een Tracimatdeskundige om sloopopvolgingsplannen te mogen opmaken en indienen?

Een Tracimatdeskundige is een neutrale partij onafhankelijk van de (sloop)aannemer en de producent van gerecycleerde granulaten. Er worden twee types Tracimatdeskundige onderscheiden:

 1. Deskundigen voor de opmaak van een sloopopvolgingsplan in het kader van zowel sloop van bouwwerken als afbraak van infrastructuurwerken (conform de 3 deelprocedures zoals omschreven in de standaardprocedures), het uitvoeren van controlebezoeken en de opmaak van controleverslagen, verder genoemd “Tracimatdeskundige bouwwerken en infrastructuur”.
 2. Deskundigen die enkel in het kader van infrastructuurwerken sloopopvolgingsplannen opmaken (o.a. opmaak van sloopopvolgingsplannen voor infrastructuurwerken conform de deelprocedure infrastructuurwerken zoals omschreven in de standaardprocedures), verder genoemd “Tracimatdeskundige infrastructuur”.

Tracimatdeskundige bouwwerken en infrastructuur

Om als Tracimat deskundige bouwwerken en infrastructuur bij Tracimat te kunnen aansluiten, dient voldaan te zijn aan volgende voorwaarden:

 • Het doorlopen van een meerdaagse opleiding tot Tracimat deskundige, inclusief het slagen voor het bijhorende examen;
 • Relevante aantoonbare ervaring kunnen voorleggen;
 • Het afsluiten van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering, inclusief risico asbest, met een
  waarborg van minimaal 1 mio €

Voor meer info m.b.t. bovenstaande punten verwijzen we naar onze aansluitingsvoorwaarden.

Tracimatdeskundige infrastructuur

Om als Tracimat deskundige infrastructuur bij Tracimat te kunnen aansluiten, dient voldaan te zijn aan volgende voorwaarden:

 • Het doorlopen van een opleiding tot Tracimat deskundige infrastructuur
 • het afsluiten van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering, inclusief risico asbest met een
  waarborg van minimaal 1 mio €

Voor meer info m.b.t. bovenstaande punten verwijzen we naar onze aansluitingsvoorwaarden.

Breker

1. Hoe kan ik als breker aansluiten bij Tracimat?

Aansluiten bij vzw Tracimat gebeurt door een gebruikersaccount aan te maken op het digitaal platform en mits te voldoen aan de aansluitingsvoorwaarden en het aanvaarden van de algemene voorwaarden, de tarieven en het privacy charter.

De aansluitingsvoorwaarden zijn afhankelijk van de hoedanigheid / type actor. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen volgende hoedanigheden / type actoren:

 • De deskundige;
 • De aannemer die de selectieve sloop- en afbraakwerken uitvoert;
 • De producent gerecycleerde granulaten onder het eenheidsreglement.

Bouwheren kunnen zich ook bij Tracimat registreren; hier zijn geen specifieke aansluitingsvoorwaarden aan verbonden.

BREKER

Om aan te sluiten bij Tracimat vzw moet de producent van gerecycleerde granulaten onder het eenheidsreglement voldoen aan de volgende voorwaarden:
✓ beschikken over een certificaat afgeleverd door een erkende certificatie-instelling in het kader van het eenheidsreglement gerecycleerde granulaten.

Indien u wenst aan te sluiten als producent gerecycleerde granulaten onder het eenheidsreglement kiest u bij registratie op het digitaal platform de hoedanigheid ‘breker’.

2. Mag ik een partij aangevoerd met een verwerkingstoelating weigeren of als HMRP aanvaarden?

Om puin afkomstig van een project waar de traceerbaarheidsprocedure van Tracimat wordt gevolgd als LMRP puin te mogen aanvaarden, dient u als breker na te gaan of een verwerkingstoelating werd afgeleverd door Tracimat waarbij u als bestemmeling werd aangeduid.

Om dit na te gaan, hebt u 2 mogelijkheden:

 • U vraagt een kopie van de verwerkingstoelating aan de vervoerder (in geval van afvoer van het puin) of aan de aannemer (in geval van verwerking van het puin ter plaatse). Hierop dient u als bestemmeling vermeld te zijn.
 • Op het transportdocument kan u de unieke nummer van de verwerkingstoelating terug vinden (rechts bovenaan). Als aangesloten breker kan u op ons digitaal portaal eenvoudig nagaan of een verwerkingstoelating met dit nummer met u als bestemmeling werd afgeleverd door Tracimat.

Vervolgens kan u het puin als LMRP materiaal aanvaarden. U dient bij acceptatie van het puin volgende zaken te registreren:

 1. het verwerkingstoelatingsnummer
 2. het soort puin (bijvoorbeeld betonpuin, mengpuin, …)
 3. hoe u het puin heeft aanvaard: als LMRP, als HMRP of geweigerd (steeds inclusief de hoeveelheid). Indien u het puin als HMRP aanvaardt of weigert, dient vermeld te worden waarom.

Indien het aangeleverde puin niet voldoet aan de eisen van het Eenheidsreglement mag u als breker het puin aanvaarden als HMRP of weigeren.

Indien het puin aangeleverd wordt als LMRP en indien er geen aanwijzingen zijn dat het puin niet voldoet aan de acceptatiecriteria, dient u het puin als LMRP te aanvaarden (en zo terug te koppelen via het Tracimat portaal) ook indien u als breker enkel HMRP verwerkt.

3. Hoe koppel ik de aanvaarde/niet aanvaarde puinfracties terug in het digitaal portaal?

Als de sloop- en afbraakwerken afgerond zijn, meldt de aannemer dit aan Tracimat via een melding ‘Einde der werken’. Vervolgens zal u als breker vanuit Tracimat de vraag krijgen om per verwerkingstoelating waar u als bestemmeling voor het steenpuin werd opgegeven een ontvangstbevestiging door te geven op ons digitaal portaal. Klik hiervoor in de lijst met ‘Terug te koppelen VWT’s’ op het pijltje naast de VWT in kwestie (rechts) en selecteer ‘Ingave ontvangstbevestiging’.

Deze ontvangstbevestiging vermeldt voor het betreffende project:

 • De soorten puin die u geaccepteerd heeft als LMRP puin, inclusief de totale ontvangen hoeveelheden
 • De soorten puin (ondanks aangeleverd met een verwerkingstoelating) die u geaccepteerd heeft als HMRP puin, inclusief de totale ontvangen hoeveelheden en een motivatie. Indien het puin aangeleverd wordt als LMRP en indien er geen aanwijzingen zijn dat het puin niet voldoet aan de acceptatiecriteria, dient u het puin als LMRP te aanvaarden (en zo terug te koppelen via het Tracimat portaal) ook indien u als breker enkel HMRP verwerkt
 • De soorten puin (ondanks aangeleverd met een verwerkingstoelating) die u geweigerd heeft, inclusief de geweigerde hoeveelheid en een motivatie
 • Andere vaststellingen m.b.t. de afvalstof en/of de aanvoer overeenkomstig artikel 7.2.1.4 van het VLAREMA