Wanneer is er een controlebezoek & controleverslag vereist en hoe dien ik dit in?

Bij dossiers die vallen onder de uitgebreide procedure waarbij asbest aanwezig is, is minstens één controlebezoek/controleverslag verplicht. Het controleverslag geeft een totaal overzicht van het verloop van de werf.

De bouwheer (of opdrachtgever van de sloop- en afbraakwerken) dient hiervoor een deskundige tijdig aan te stellen zodat de werken geen vertraging oplopen.

Controlebezoek

Het controlebezoek bestaat uit een plaatsbezoek waar de deskundige aan de hand van een door Tracimat aangeleverde checklist en een gesprek met de sloopverantwoordelijke nagaat of er selectief gesloopt wordt en dat er zeker geen gevaarlijke materialen in het steenpuin komen. Er wordt nagegaan of de sloopwerken zo worden uitgevoerd dat zuiver puin naar de breker kan afgevoerd worden.

Voor de gevaarlijke materialen kijkt de deskundige na of de verwijdering hiervan correct en volledig gebeurd. Voor storende stoffen kijkt de deskundige na dat het sloopplan voldoende voorziet dat deze stoffen apart ingezameld en afgevoerd worden zodat deze niet met het puin vermengd worden. Bij het indienen van het controlebezoek dient de deskundige de checklist en bijkomend fotomateriaal in. De voorziene bestemmingen van de gevaarlijke materialen moeten dan ook worden ingegeven in het portaal.

Als blijkt dat de werken correct verlopen en er geen aanwijzingen zijn dat er gevaarlijke of storende stoffen met het puin kunnen worden afgevoerd, kan het controlebezoek worden goedgekeurd. Na deze goedkeuring door Tracimat kan de sloper een verwerkingstoelating aanvragen.

Controleverslag

Het controleverslag wordt aan het einde van de werken opgemaakt en ingediend. Dit verslag omvat een PDF document waarvoor Tracimat een template voorziet. Hierin beschrijft de deskundige het verloop van de werf. De deskundige gaat aan de hand van de door sloper aangeleverde afgiftebonnen na wat de bestemmingen en uiteindelijk afgevoerde hoeveelheden materialen zijn van de werf. Deze bestemmingen en hoeveelheden dient de deskundige ook in via de voorziene tabs in het portaal.