9 mei 2018

4 tips voor de opmaak van uw sloopopvolgingsplan

1. Templates voor het sloopopvolgingsplan (SOP)

Tracimat werkte 3 templates uit voor de opmaak van het sloopopvolgingsplan (SOP), elk afgestemd op één van de 3 specifieke deelprocedures zoals voorzien in de standaardprocedure:

  • de vereenvoudigde procedure
  • de uitgebreide procedure
  • de procedure voor infrastructuurwerken

Tracimat werkte deze templates uit om het werk van de deskundigen te vereenvoudigen. Bovendien kadert het in ons streven naar standaardisatie. Door de logische opbouw begeleiden deze templates u doorheen de verschillende stappen en geven ze aan welke gegevens minimaal moeten worden opgenomen.

Door deze templates te gebruiken is de kans klein dat u gegevens vergeet en kan de verwerking door Tracimat zo vlot mogelijk verlopen.

Wij vragen de deskundige de opbouw (volgorde/nummering van de hoofdstukken) van de templates steeds te hanteren in hun SOP en dit verplicht voor alle sloopopvolgingsplannen opgemaakt vanaf 15/06/2018. U mag de template uiteraard aanpassen aan uw huisstijl. Contacteer Tracimat mochten er hierover vragen zijn.

U kan deze templates terugvinden op onze website onder Kenniscentrum > Vakinformatie > Sloopopvolgingsplan

2. De meervoudige procedure voor gecombineerde sloop

De standaardprocedure voor de opmaak van een sloopopvolgingsplan voorziet 3 deelprocedures, elk afgestemd op een specifiek type sloopwerk:

  • Uitgebreide procedure voor de sloop van gebouwen met een bouwvolume > 1.000 m³, én voor de sloop van bruggen en tunnels (kunstwerken)
  • Vereenvoudigde procedure voor de sloop van gebouwen met een bouwvolume van max. 1000 m³
  • Procedure infrastructuurwerken, afgestemd op de opbraak van wegen en rioleringen, alsook openbare parkings en spoorweginfrastructuur

Meervoudige procedure

Voor bepaalde projecten zal u moeten opteren voor een combinatie van de deelprocedures.
Een voorbeeld:

Bij de geplande sloop en opbraak van een stelplaats van 1500 m³ en bijhorende spoorweginfrastructuur, zijn respectievelijk de uitgebreide procedure en de procedure voor infrastructuur van toepassing. Voor de beide deelprojecten moet de deskundige de specifieke voorschriften inzake het aantal boringen, de staalnames, de speciale aandacht voor de funderingen, enz. respecteren. In het sloopopvolgingsplan worden de beide deelprojecten afzonderlijk beschreven.

Uitzondering

De meervoudige procedure moet niet worden gevolgd voor de afbraak van een gebouw in combinatie met opbraak van de bijhorende buitenverhardingen (kleine oprit, terras, parking, …). In dat geval volstaat het om de uitgebreide of vereenvoudigde procedure voor de sloop van gebouwen toe te passen (naargelang het bouwvolume) en de afvalstoffen die vrijkomen bij de opbraak van de buitenverhardingen mee te nemen in de meetstaat.

Digitaal portaal

Ons digitaal portaal biedt de mogelijkheid om een sloopopvolgingsplan voor dergelijke gecombineerde sloopwerken in te geven. Bij de ingave in het digitaal portaal kiest u dan ‘meervoudige procedure’.
Contacteer Tracimat mochten er twijfels zijn over de correcte deelprocedure.

3. Materialenlijst : naamgeving afvalstoffen voor opmaak totaaloverzicht

Het hart van elk sloopopvolgingsplan is de meetstaat met het overzicht van de verschillende te slopen materialen en de bijhorende hoeveelheden. De deskundige dient een totaaloverzicht van deze meetstaat via ons digitaal portaal in te geven. Deze ‘totaalinventaris’ is de basis voor de verdere opvolging van de afvalstromen. Daarbij is het belangrijk om de juiste benaming te gebruiken.

Om de ingave van de meetstaat te vergemakkelijken heeft Tracimat een materialenlijst opgesteld, voor zowel gebouwen als infrastructuur. Deze lijst kadert in ons streven naar standaardisatie en transparantie, waar zowel de deskundigen, de opdrachtgevers als de aannemers baat bij hebben.

U vindt de materialenlijst terug op onze website onder Kenniscentrum > Vakinformatie > Sloopopvolgingsplan. We raden aan om aan de gedetailleerde meetstaat in het sloopopvolgingsplan een extra kolom toe te voegen met de benaming van de afvalstof uit het digitaal loket.

4. Tips bij het gebruik van ons digitaal portaal

Tracimat zet in op een snelle behandeling van uw sloopopvolgingsplannen. Voor een vlotte behandeling is het belangrijk dat de gegevens in ons digitaal portaal zo volledig mogelijk worden ingegeven. Enkele tips:

  • Zorg er voor dat alle gegevens overeenkomen met deze van het sloopopvolgingsplan. Geef extra verduidelijking als u denkt dat er verwarring kan ontstaan;
  • Wees duidelijk bij het ingeven van het bouwvolume, de aan- of afwezigheid van gevaarlijke afvalstoffen en de verwachte hoeveelheid puin. De dossierkost voor de behandeling van het SOP is immers gebaseerd op deze parameters. Op die manier worden rechtzettingen (facturatie) achteraf zo veel mogelijk voorkomen.

Vertrouwd raken met ons portaal : maak een test-dossier aan

Ons digitaal portaal biedt de mogelijkheid om een test-dossier aan te maken. Op die manier raakt u vertrouwd met ons portaal en haar mogelijkheden. Vermeld in dat geval ‘TEST’ in de benaming van dat dossier.