26 feb 2021

Aandachtspunten bij uitvoeren sloopwerken

Het sloopopvolgingsplan is conformen u wordt als sloper aangesteld om de sloopwerken uit te voeren. Wat is debeste manier om de Tracimat-procedure tot een goed einde te brengen? We leggende aandacht op vier specifieke ankerpunten waar u op moet letten tijdens hetdoorlopen van de sloopwerf: het aangeven van de start der werken, de uitvoeringvan het controlebezoek en controleverslag, het einde der werken aangeven en hetsloopattest aanvragen.

Bovendien geven we duiding over watte doen als u bepaalde materialen tijdelijk op de werf moet stockeren..

START DER WERKEN EN CONTROLEBEZOEK

Om vertraging op de werf te vermijden, raden we de slopers aan om tijdig, d.w.z. ten laatste 24u voor aanvang der werken, de start der werken te melden in het Tracimat portaal. Dit kunt u aangeven via de dossierfiche.

Sloopwerven (niet-residentieel >1000m³ of residentieel >5000m³) met asbest vallen onder de “uitgebreide procedure bouwwerken” van Tracimat. Voor dit type sloopwerf is het uitvoeren van een controlebezoek door een Tracimat deskundige een verplichting in de traceerbaarheidsprocedure. Om dit zo vlot mogelijk te laten verlopen raden we aan tijdig de aangeduide deskundige op de hoogte te brengen van de planning van de werken.

Dit controlebezoek dient uitgevoerd te worden tegen het einde van of na de asbestverwijdering, maar vóór de eigenlijke start van de structurele sloop. Als de gebouwen al gesloopt zijn, kan er geen controlebezoek meer plaatsvinden. Enkel wanneer de sloper de start der werken aangemeld heeft, kan de Tracimatdeskundige het controlebezoek indienen. De deskundige kan dan niet meer nagaan of alle gevaarlijke stoffen (asbest, …) correct werden verwijderd waardoor er onvoldoende garanties kunnen gegeven worden over de kwaliteit van het steenpuin.

De deskundige kan oordelen of er meer dan één controlebezoek nodig is. Dit kan het geval zijn wanneer de werf of de asbestverwijdering uit meerdere fasen bestaan. Voor gefaseerde werven vraagt Tracimat om bij het indienen van de checklist controlebezoek een korte omschrijving van het plan van aanpak bij te voegen. Tracimat kan pas verwerkingstoelatingen (LMRP) afleveren nadat het eerste controlebezoek werd goedgekeurd.

DEFINITIEF CONTROLEVERSLAG

Op het einde van de sloop, dient de deskundige een definitief controleverslag op te maken. Hierin vat hij de bevindingen van de uitgevoerde controlebezoeken samen en maakt hij de eindbalans op van het verloop van de werf. De deskundige moet hiervoor de afgiftebonnen van de gevaarlijke materialen, en bij voorkeur ook de afgiftebonnen van de niet gevaarlijke materialen, ontvangen van de sloper.

Zonder een goedgekeurd controleverslag kan de sloper geen sloopattest verkrijgen. Tracimat raadt dan ook aan de deskundige tijdig de nodige informatie te bezorgen.

De sloper kan na de melding einde der werken, de nodige terugkoppelingen van de breker en de goedkeuring van het definitief controleverslag, zijn sloopattest aanvragen bij Tracimat

EINDE DER WERKEN MELDEN EN AANVRAAG SLOOPATTEST

Wanneer de werf ten einde is dient de sloper de werf in het portaal af te sluiten.
Hoe gaat dit in zijn werk?

Eerst navigeert de sloper op dedossierfiche naar zijn ‘overzicht verwerkingstoelatingen’. In dit overzichtdient per verwerkingstoelating te worden aangegeven of deze al dan nietwerd gebruikt.

Indien de verwerkingstoelating werdgebruikt dient deze te worden afgesloten. Indien de verwerkingstoelating nietwerd gebruikt, dient deze te worden geannuleerd.

Vervolgens kan het einde van dewerken worden gemeld met één klik op de knop.

De brekers die puin van debetreffende werf ontvangen hebben kunnen dan aan Tracimat de werkelijkontvangen hoeveelheden digitaal terugkoppelen.

Na de terugkoppeling van de brekerkan de sloper een sloopattest aanvragen. Bij de uitgebreide procedure moet ookeerst het definitief controleverslag door de Tracimat deskundige ingediend worden.In dit definitief controleverslag vermeldt de deskundige onder andere debestemming van alle verwijderde gevaarlijke materialen.

Vervolgens zal de sloper debestemming van de nog resterende materiaalstromen aanvullen in het digitaalportaal. Voor de uitgebreide procedure bouwwerken zullen de bestemmingen van denog resterende niet-gevaarlijke materialen ingevuld worden. Voor de procedureinfrastructuurwerken en de vereenvoudigde procedure koppelt de sloper debestemmingen van de gevaarlijke en de niet- gevaarlijke materialen terug.

Als de selectieve sloop uitgevoerdis volgens de regels van de kunst zal Tracimat voor de puinfractie van hetsloopmateriaal waarvoor een verwerkingstoelating afgeleverd is een sloopattestafleveren.

Verder kan het voorleggen van eensloopattest aan de opdrachtgever op het einde van het sloop, deel uitmaken vande bestekvereisten waar de sloper op ingetekend heeft.