15 okt 2020

Aandachtspunten opstellen sloopopvolgingsplannen bouwwerken: gespoten PUR en pleisterwerk

1. Gespoten PUR (bijv. in spouwmuren)

Ook het wijdverspreide isolatiemateriaal PUR (gespoten) heeft eenbelangrijke impact op de kwaliteit van het puin. Gespoten PUR istijdens de sloop zeer moeilijk of niet te scheiden van het steenpuin, met alsgevolg dat dit puin niet als LMRP naar de breker kan worden afgevoerd, met eenmeerkost tot gevolg. Betrouwbare informatie over de aanwezigheid van gespotenPUR is dus essentieel voor de budgettering van de sloopwerken.

De Tracimat deskundige dient tijdenshet historisch onderzoek (bouwplannen, interviews met bouwheren, …) enveldonderzoek na te gaan of er gespoten PUR aanwezig is in het gebouw (bijv.in spouwmuren).Indien dit het geval is, moet dit duidelijk worden vermeld in de inventarisatie(sloopopvolgingsplan).

De betreffende zone/hoeveelheidwordt in het SOP aangeduid als “Potentieel verontreinigd puin” (HMRP). Debreker zal beoordelen of hij over de nodige installaties beschikt om dit puinte verwerken tot gerecycleerde granulaten.

2. Pleisterwerk als storende stof – een goede inschatting in het SOP

Pleisterwerk in sloopafval kan de kwaliteit van de gerecycleerde granulaten in belangrijke mate benadelen. Het maximaal gehalte niet-vlottende verontreinigingen in gerecycleerde granulaten bedraagt daarom 1,0% (m/m).

Voor zowel de sloopaannemer als de breker is het belangrijk om een goede inschatting te hebben van de hoeveelheid pleisterwerk in het puin. Dit geeft hen de mogelijkheid om bvb. extra maatregelen te treffen tijdens de sloop of het breekproces om zo de kwaliteit van de granulaten te verhogen.

Op dit moment is er echter geen verplichting voor een aparte verwijdering van het pleisterwerk.

Een goede inschatting maken van het gehalte aan pleisterwerk ligt niet voor de hand. Daarom vragen we dat de Tracimat deskundige in het sloopopvolgingsplan duidelijk de bepleisterde oppervlaktes (m²) vermeldt en een omrekeningsfactor van 13 kg/m² hanteert voor het inschatten van het tonnage.

We vestigen ook de aandacht op het controleren van crepi op de aanwezigheid van asbest. Crepi is pleisterwerk, conform de Tracimat richtlijnen van 20/12/2018 dient pleisterwerk dat ouder is dan 2001 onderzocht te worden op asbest.