7 okt 2021

Asfalt - Analyses en normeringskader

Tracimat krijgt veel vragen over analyses op asfalt en de te hanteren normen voor het toetsen van de GC-MS analyses. In dit artikel zetten we de belangrijkste punten nog eens op een rijtje.

In een sloopopvolgingsplan dient een zo volledig mogelijke identificatie te gebeuren van de te slopen materialen. Specifiek voor asfalt betekent dit dat de Tracimat deskundige bij de opmaak van de sloopinventaris onderzoek doet naar het teerhoudend karakter van het asfalt. In eerste instantie volstaat een kwalitatieve screening met de PAK spraytest. Bij twijfel bepaalt een tegenproef met een kwantitatieve analyse op PAK via een GC-MS analyse of de normen in Bijlage 2.3.2.A van het VLAREMA niet zijn overschreden. Bij overschrijding van één van de gestelde PAK normen, wijst dit op het teerhoudend karakter van het te slopen asfalt. Wanneer de kwalitatieve PAK spray test voor een te slopen ruimtelijke eenheid (parking, straat, …) tegenstrijdige resultaten geeft, is het sterk aangeraden een kwantitatieve GC-MS analyse uit te voeren op de verdachte constructielaag of constructielagen.

Het is ten zeerste aangewezen bij de PAK spray test, die op een droog oppervlak dient te gebeuren, ook de UV-lamp in te schakelen (UV-fluorescentie). De te volgen werkwijze is beschreven in Bijlage 1 (p. 58/89) van het Eenheidsreglement gerecycleerde granulaten 

Tracimat beveelt bovendien aan om foto’s van de uitgevoerde PAK spray testen toe te voegen als bijlage bij het sloopopvolgingsplan.