14 okt 2019

Gewijzigde standaardprocedure traceerbaarheid sloopmateriaal via een sloopbeheerorganisatie

Recent werd de standaardprocedure rond de traceerbaarheid voor sloopmateriaal gewijzigd. U vindt de volledige versie terug op onze website. Tracimat lijst alvast de belangrijkste wijzigen voor u op.

1. Het controlebezoek en -verslag is enkel vereist bij aanwezigheid van asbest

In de uitgebreide procedure was een controlebezoek van een Tracimat-deskundige verplicht van zodra er gevaarlijke afvalstoffen werden vastgesteld in het sloopopvolgingplan. In de nieuwe standaardprocedure is opgenomen dat deze tussenkomst enkel nodig is indien het gaat om asbesthoudende afvalstoffen.

Zo zal bijvoorbeeld voor een te slopen gebouw met een bouwvolume van 1500 m³, waarbij enkel niet-asbesthoudende gevaarlijke afvalstoffen werden vastgesteld in het sloopopvolgingsplan (bv. PCB-transformatoren, ondergrondse tanks en/of TL-lampen), de sloper na de melding start der werken onmiddellijk de verwerkingstoelating kunnen aanvragen. Hierbij dient de sloper wel de nodige foto’s aan de sloopbeheerorganisatie te bezorgen die de correcte verwijdering staven én dient hij de (voorziene) bestemming van de gevaarlijke afvalstoffen op te geven. De definitieve afvoerattesten dienen ten laatste bij aanvraag van het sloopattest in het bezit te zijn van de sloopbeheerorganisatie.

In bepaalde gevallen kan Tracimat een controlebezoek opleggen. Dit wordt steeds duidelijk opgenomen in de conformverklaring, zodat alle partijen hiervan op de hoogte zijn.

2. Het controlebezoek kan ook worden uitgevoerd tijdens de verwijdering van de gevaarlijke afvalstoffen

Een Tracimat-deskundige hoeft niet noodzakelijk het controlebezoek uit te voeren na de verwijdering van de gevaarlijke afvalstoffen. Dit kan ook tijdens de verwijdering van de gevaarlijke afvalstoffen. Op die manier wordt een stilstand van de werf vermeden. Bovendien geeft een rondgang tijdens de verwijdering van de gevaarlijke afvalstoffen een correct beeld over de juiste werkwijze.

Een checklist is beschikbaar om de uitvoering van dit controlebezoek te vergemakkelijken. De bevindingen van het controlebezoek worden gerapporteerd in een voorlopig controleverslag. Dit voorlopig controleverslag omvat de bevindingen van het controlebezoek (checklist), aangevuld met fotomateriaal en een advies omtrent de voortzetting van de werkzaamheden.

Van zodra het voorlopig controleverslag volledig is verklaard door de sloopbeheerorganisatie, kan de uitvoerder van de werken een verwerkingstoelating aanvragen. Ten laatste bij de aanvraag van het sloopattest dient de sloopbeheerorganisatie in het bezit te zijn van het (definitief) controleverslag.

3. Bruggen en tunnels vallen vanaf heden onder het toepassingsgebied van de deelprocedure infrastructuur

Bruggen en tunnels mogen vanaf heden beschreven worden onder de infrastructuurprocedure. Indien er asbesthoudende toepassingen voorkomen, dient standaard geen controlebezoek en -verslag meer te worden opgemaakt door een Tracimat-deskundige. Bij complexe projecten kan dit wel nog worden opgelegd door Tracimat.