15 okt 2020

Vernieuwde templates: vereenvoudigde/uitgebreide procedure gebouwen & procedure infrastructuurwerken

Tracimat voerde onlangs een grondige evaluatie uit naar aanleiding van 2 jaar praktijkervaring. Op basis van onze ervaringen met meer dan 3300 conformverklaarde sloopopvolgingsplannen, hebben wij onze templates voor de opmaak van een sloopopvolgingsplan geactualiseerd en dit voor de vereenvoudigde, uitgebreide en infrastructuur procedure.

De vernieuwde templates sluiten nog beter aan bij de methodiek van de Standaardprocedures (OVAM) en zijn bovendien een logische stap in de verdere standaardisatie van de sloopopvolgingsplannen.

We zetten de belangrijkste wijzigingen voor u op een rijtje:

Vereenvoudigde en uitgebreide procedure gebouwen

 • 2.1 – Beschrijving van het project:
  • Extra aandacht voor de scope en omvang van het project. Zo dient bijv. vermeld te worden welke materialen buiten de scope van het SOP vallen (delen die niet gesloopt of gerenoveerd worden), de werf in verschillende fasen zal worden uitgevoerd, de sloopwerken in meerdere delen zal worden aanbesteed,…
  • De toevoeging van voorbeeldtabellen als leidraad voor de deskundige. Deze moeten echter niet verplicht worden toegevoegd aan het rapport.
 • 2.2 – Voorbereidend (historisch) onderzoek:
  • Extra aandacht voor reeds uitgevoerde bodemonderzoeken (§ 2.2.6).
 • 5.1 – Aanbevelingen en adviezen:
  • Toevoeging van een niet-limitatieve­ lijst met veel voorkomende aandachtspunten, aanbevelingen en adviezen, als houvast voor de deskundige.
 • Bijlage 2c – inventaris van de niet-gevaarlijke afvalstoffen:
  • Verduidelijking van het onderscheid tussen gebouwen en buitenverhardingen. In het digitaal portaal moeten de hoeveelheden voor de buitenverhardingen afzonderlijk worden ingegeven.
 • Bijlage 4 – Beschrijvende fiches gevaarlijke afvalstoffen andere dan asbest:
  • Verhoogde aandacht voor de verschillende gevaarlijke afvalstoffen.
  • Toevoeging van een voorbeeldfiche en bijhorende niet-limitatieve­ lijst met veel voorkomende gevaarlijke afvalstoffen andere dan asbest.
 • Bijlages 5 t.e.m. 8 werden toegevoegd.

Procedure infrastructuurwerken

 • 2.2 – Voorbereidend (historisch) onderzoek:
  • Extra aandacht voor reeds uitgevoerde bodemonderzoeken
 • Bijlage 5 – Inventaris van de gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen:
  • Extra aandacht voor de berekeningen van de tonnages van de verschillende materialen en de daarbij gehanteerde soortelijke gewichten, oplijsting van de gebruikte boringen én de relevante afmetingen (diktes van het overeenstemmend materiaal, diameter,…)
 • Bijlage 6 werd toegevoegd:
  • Bijlage met betrekking tot het historisch onderzoek: cruciale stukken uit bodemonderzoeken die de indeling van de materialen opgenomen in het sloopopvolgingsplan beïnvloeden: plannen met de ligging en afbakening van de vastgestelde verontreiniging, conclusie van het bodemonderzoek, zoneringsplan,….

Vanuit de vraag van de sector naar een doorgedreven standaardisatie raden we aan dat de deskundigen deze nieuwe templates integreren in hun werkwijze en de opbouw (volgorde en nummering van de hoofdstukken) overnemen in hun sloopopvolgingsplannen. U mag de template uiteraard aanpassen aan uw huisstijl.

De nieuwe templates vindt u op onze website onder Kenniscentrum > Vakinformatie > Sloopopvolgingsplan.