15 okt 2020

Werkwijze actualisatie van conformverklaringen

De conformverklaring afgeleverd door Tracimat blijft twee jaar geldig. Wanneer de sloopwerken starten na het verstrijken van de geldigheidsdatum, dient het sloopopvolgingsplan geactualiseerd te worden. Tracimat kan de conformverklaring vervolgens met 2 jaar verlengen.

Wat dient u te doen om een geactualiseerde conformverklaring te verkrijgen? We onderscheiden 2 gevallen:

1. De scope en conclusies van het sloopopvolgingsplan blijven ongewijzigd

In dit geval dient een “verklaring actualisatie conformverklaring zonder wijzigingen” aan Tracimat overgemaakt te worden. In deze verklaring wordt bevestigd dat de conclusies van het eerder opgestelde en conformverklaarde sloopopvolgingsplan nog steeds relevant en actueel zijn. Bij voorkeur wordt de verklaring ondertekend door de eigenaar/opdrachtgever, maar dit kan ook door de erkende Tracimat deskundige. Een verklaring van een aannemer is niet voldoende.

Deze verklaring dient overgemaakt te worden aan Tracimat via info@tracimat.be, met in de titel van het bericht: “TRA-XYZW-XXXXXX, actualisatie conformverklaring zonder wijzigingen”.

Het document vindt u HIER of op onze website onder Kenniscentrum > Vakinformatie > Sloopopvolgingsplan.

2. De scope en/of conclusies van sloopopvolgingsplan wijzigen

In dit geval moet het sloopopvolgingsplan aangepast worden door een Tracimat deskundige.

Vooreerst dient u een e-mail te sturen naar info@tracimat.be, met in de titel: “TRA-XYZW-XXXXXX, actualisatie conformverklaring met wijzigingen”. Tracimat zal dit dossier opnieuw openstellen.

Vervolgens kan u het aangepaste sloopopvolgingsplan in ons digitaal platform opladen en de vereiste aanpassingen ingeven. Indien het gaat om een aanzienlijke aanvulling/wijziging ten opzichte van het oorspronkelijke sloopopvolgingsplan (groot bouwwerk extra, enkele straten extra,…) kan Tracimat een meerkost aanrekenen op projectbasis.