Afronden sloopwerf en aanvragen sloopattest

Van zodra al het puin is afgevoerd, meldt het sloopbedrijf dit via ons digitaal portaal. Dit kan gedaan worden door de afgeleverde verwerkingstoelatingen af te sluiten. Indien een bepaalde VWT niet werd gebruikt (omdat niet naar deze breker werd afgevoerd), dient deze geannuleerd te worden. Nadat alle verwerkingstoelatingen werden afgesloten, bevestigt het sloopbedrijf het einde van de werf.

Alvorens een sloopattest te kunnen aanvragen, dient de breker die het puin heeft ontvangen de finaal ontvangen hoeveelheden in ons digitaal portaal in te geven.
De deskundige verzamelt alle afgiftebewijzen van de gevaarlijke afvalstoffen en uploadt deze op in het portaal.

Indien de uitgebreide procedure van toepassing is dient de deskundige of de aannemer tevens aan te geven wat de bestemming is van de andere materialen die zijn vrijgekomen tijdens de sloop. De deskundige maakt in dit geval ook een eindcontroleverslag.

Als al deze stappen zijn doorlopen vraagt de sloper het finale sloopattest aan.

Met het sloopattest bevestigt Tracimat dat het sloopbedrijf conform de regels van selectieve sloop gewerkt heeft. Dankzij dit sloopattest kan het sloopbedrijf bij hun opdrachtgever/bouwheer aantonen dat er volgens de regels van de kunst werd gewerkt.

We verwijzen graag naar onze handleiding voor de aanvraag van een verwerkingstoelating en sloopattest waarin alle te volgen stappen worden toegelicht.

Hoe ga ik te werk? (breker & sloopbedrijf)

1. Als breker (bevestigen ontvangen volumes)

 • Ga naar ons digitaal portaal en log in met uw login en paswoord
 • Selecteer in uw lijst van ‘terug te koppelen VWT's’ de juiste werf
 • Klik op het pijltje naast de VWT in kwestie en selecteer ‘Ingave ontvangstbevestiging’
 • Geef in het betreffende dossier per VWT de ontvangen hoeveelheden (LMRP/HMRP/geweigerd) in
 • Klik op ‘Indienen’

2. Als sloopbedrijf (afsluiten werf en aanvraag sloopattest)

Afsluiten werf (handleiding p. 17)

 • Ga naar ons digitaal portaal en log in met uw login en paswoord
 • Selecteer in uw lijst van ‘Lopende dossiers’ de juiste werf
 • Klik op 'Einde der werken bevestigen’
 • Geef aan welke verwerkingstoelatingen:- afgesloten mogen worden (wel afvoer naar de betreffende breker)- geannuleerd mogen worden (geen afvoer naar de betreffende breker)

Aanvragen sloopattest (handleiding p. 18-23)

 • Ga naar ons digitaal portaal en log in met uw login en paswoord
 • Selecteer in uw lijst van ‘Lopende dossiers’ de juiste werf
 • Klik op ‘Acties', gevolgd door ‘Aanvraag sloopattest’
 • Vervolledig het overzicht van de bestemmingen van alle gesloopte materialen (andere dan de puinfractie)
 • In geval van infrastructuurwerven en werven waarvoor de vereenvoudigde procedure van toepassing is, dient u ook de acceptatiebonnen van de gevaarlijke materialen te uploaden
 • Bevestig door op ‘Indienen’ te klikken

Eens alle informatie is overgemaakt aan Tracimat, kunnen wij het sloopattest afleveren.

FAQ

1. Hoe koppel ik de aanvaarde/niet aanvaarde puinfracties terug in het digitaal portaal?

Als de sloop- en afbraakwerken afgerond zijn, meldt de aannemer dit aan Tracimat via een melding ‘Einde der werken’. Vervolgens zal u als breker vanuit Tracimat de vraag krijgen om per verwerkingstoelating waar u als bestemmeling voor het steenpuin werd opgegeven een ontvangstbevestiging door te geven op ons digitaal portaal. Klik hiervoor in de lijst met ‘Terug te koppelen VWT’s’ op het pijltje naast de VWT in kwestie (rechts) en selecteer ‘Ingave ontvangstbevestiging’.

Deze ontvangstbevestiging vermeldt voor het betreffende project:

 • De soorten puin die u geaccepteerd heeft als LMRP puin, inclusief de totale ontvangen hoeveelheden
 • De soorten puin (ondanks aangeleverd met een verwerkingstoelating) die u geaccepteerd heeft als HMRP puin, inclusief de totale ontvangen hoeveelheden en een motivatie. Indien het puin aangeleverd wordt als LMRP en indien er geen aanwijzingen zijn dat het puin niet voldoet aan de acceptatiecriteria, dient u het puin als LMRP te aanvaarden (en zo terug te koppelen via het Tracimat portaal) ook indien u als breker enkel HMRP verwerkt
 • De soorten puin (ondanks aangeleverd met een verwerkingstoelating) die u geweigerd heeft, inclusief de geweigerde hoeveelheid en een motivatie
 • Andere vaststellingen m.b.t. de afvalstof en/of de aanvoer overeenkomstig artikel 7.2.1.4 van het VLAREMA

2. Wat is een sloopattest?

Een sloopattest wordt door Tracimat afgeleverd nadat de volledige traceerbaarheidsprocedure van Tracimat correct werd doorlopen. Met dit sloopattest bevestigt Tracimat dat u de sloop- en afbraakwerken conform de regels van selectieve sloop heeft uitgevoerd, waarbij de gevaarlijke afvalstoffen correct en volledig verwijderd en afgevoerd werden, en waarbij in het puin dat als LMRP puin naar de vergunde breekinstallatie werd afgevoerd of ter plaatse werd gebroken, geen storende stoffen aanwezig zijn die de recyclage kunnen belemmeren of hinderen.

3. Hoe vraag ik een sloopattest aan via digitaal portaal?

We verwijzen in de eerste plaats naar onze handleiding voor de aanvraag van een verwerkingstoelating en sloopattest (p. 17 – 23) Hierin worden alle te volgen stappen één voor één toegelicht a.d.h.v. een voorbeeld. Hieronder volgt een korte samenvatting van de belangrijkste stappen.

 • Stap 1 (p. 17): afsluiten werf en melding ‘Einde der werken’ als u de sloop en afbraakwerken volledig heeft afgerond.

Na het uitvoeren van stap 1 dient een breker de ontvangst van de steenachtige afvalstromen, die via een verwerkingstoelating naar hem werden afgevoerd, via ons digitaal portaal te bevestigen.

Voor dossiers die de ‘Uitgebreide procedure gebouwen’ volgen en waarbij asbesthoudende materialen in het sloopopvolgingsplan opgenomen waren, dient een bij Tracimat aangesloten deskundige het controleverslag in (na aanlevering van de afgifte bonnen) vooraleer u als sloper een sloopattest kunt aanvragen (zie hieronder).

 • Stap 2 (p. 18 – 23): aanvraag sloopattest

Voor de aanvraag van het sloopattest dient de volgende informatie aan Tracimat bezorgd te worden:

 1. bestemming van de steenachtige materialen die niet werden aangewend voor de aanvraag van de verwerkingstoelating(en)
 2. bestemming van de gevaarlijke afvalstoffen en van de storende stoffen

Onder de uitgebreide procedure gebouwen met asbest als gevaarlijke afvalstof, wordt u als sloper niet geconfronteerd met het tabblad ‘Gevaarlijke afvalstoffen’. Het is de deskundige sloopopvolging die bij ingave van het controleverslag deze gegevens aan Tracimat overmaakt. Het tabblad voor de niet-gevaarlijke afvalstoffen (d.i. ‘Storende stoffen’) kan zowel door u als sloper of door de deskundige sloopopvolging bij ingave van het controleverslag vervolledigd worden.

In geval van infrastructuurwerven en werven waarvoor de vereenvoudigde procedure van toepassing is, dient u als sloper ook de acceptatiebonnen van de gevaarlijke materialen te uploaden.

       3.   bevestiging van de door de breker(s) ingegeven ontvangstbevestiging(en)

Als laatste stap dient u als sloper de teruggekoppelde hoeveelheden door de breker te bevestigen.

Indien Tracimat bijkomende informatie nodig heeft om het sloopattest te kunnen afleveren, dan worden de verschillende ingavetabs opnieuw vrijgegeven en kan de aanvraag opnieuw worden ingediend. Tracimat zal uiteindelijk het sloopattest afleveren of weigeren. Het sloopattest of de reden van weigering is zichtbaar op de dossierfiche van het portaal (evenals op de dossierfiche van het portaal van de bouwheer en van de deskundige sloopopvolging).