Opstarten van een nieuw sloop- of renovatieproject en een verwerkingstoelating aanvragen

Minstens 24 uur voor aanvang van de sloopwerken waarvoor een sloopopvolgingsplan werd opgesteld, meldt het sloopbedrijf de startdatum aan Tracimat.

Uitvoering

Eens het nieuwe project werd opgestart, kan het sloopbedrijf een verwerkingstoelating aanvragen.

Wanneer de uitgebreide procedure van toepassing is en er asbest aanwezig is op de werf, dient een controlebezoek te worden uitgevoerd door een Tracimatdeskundige. Het voorlopig controleverslag dient te worden geüpload alvorens de verwerkingstoelating kan worden aangevraagd (zie verder). Neem tijdig contact op met uw opdrachtgever om de nodige afspraken te maken voor de aanstelling en het terreinbezoek van de deskundige zodat de werken geen vertraging oplopen.

De verwerkingstoelating geeft aan dat het steenachtig materiaal afkomstig is van een selectieve sloop, die werd uitgevoerd op basis van een conform sloopopvolgingsplan en waarbij er controle is op de verwijdering van de gevaarlijke afvalstoffen, zodat deze als laag milieurisico-profiel (LMRP) naar de breker kan worden afgevoerd.

De verwerkingstoelating wordt aangevraagd via ons digitaal platform. Deze verwerkingstoelating is enkel geldig voor afvoer naar of verwerking ter plaatse door de opgegeven vergunde breeklocatie. Indien er wordt afgevoerd naar meerdere breeklocaties, dient u als aannemer per bestemmeling een verwerkingstoelating aan te vragen. Bij de VWT zit ook een vrachtbon om het transport te vergezellen. Een verwerkingstoelating is enkel geldig voor puin dat rechtstreeks van de werf naar de breker wordt afgevoerd.

Ook indien het puin op de werf wordt gebroken met een mobiele installatie, dient een verwerkingstoelating te worden aangevraagd om het puin als LMRP te mogen verwerken.

We verwijzen graag naar onze handleiding voor de aanvraag van een verwerkingstoelating en sloopattest waarin alle te volgen stappen worden toegelicht.

Hoe ga ik te werk ? (sloopbedrijf)

Hieronder leggen we u uit hoe u een sloopwerf kan opstarten als nieuw project.

1. Opstarten van uw sloopwerf: nieuw project (handleiding p. 2-5)

 • Ga naar ons digitaal portaal en log in met uw login en paswoord
 • Geef het referentienummer van de conformverklaring in (TRA-XXXX-XXXXXX)
 • Klik op ‘Dossier koppelen’ om uw bedrijf te linken aan deze werf
 • Het project wordt nu toegevoegd aan uw lijst van ‘op te starten dossiers’

  2. Start der werken melden (handleiding p. 6-9)

  Eenmaal uw bedrijf is gekoppeld aan de sloopwerf, kan u de start der werken melden (ten laatste 24u voor aanvang).

  • Klik hiervoor op ‘Melding start der werken’ en geef de startdatum van de sloopwerken in
  • Geef minstens de volgende informatie in:- Naam van de asbestverwijderaar- Naam van de deskundige die instaat voor de sloopopvolging, enz. ...

  3. Verwerkingstoelating (handleiding p. 10-16)

  • Ga naar ons digitaal portaal en log in met uw login en paswoord
  • Klik in uw lijst van lopende dossiers op het juiste project
  • Klik op ‘sloopopvolging’ en vervolgens ‘aanvraag verwerkingstoelating' om uw verwerkingstoelating aan te vragen. Vul de af te voeren hoeveelheden in en geef aan naar welke breker het puin zal worden afgevoerd
  • Opmerkingen: de verwerkingstoelating moet worden aangevraagd per breker. Voor dezelfde werf kunnen er dus meerdere verwerkingstoelatingen aangevraagd worden (hiervoor worden geen bijkomende kosten aangerekend)

  FAQ

  1. Ben ik verplicht om een verwerkingstoelating aan te vragen om de puinfractie als Laag Milieurisico Profiel (LMRP) aan te leveren bij de breekinstallatie?

  Sinds 24/08/2018 dient de breker - volgens het Eenheidsreglement voor de producenten van gerecycleerde granulaten - bij acceptatie en verwerking van het aangeleverde puin een onderscheid te maken tussen puin met een laagmilieurisico-profiel (LMRP) en puin met een hoogmilieurisico-profiel (HMRP), en dit zowel bij een vaste breeklocatie als bij een mobiele breker.

  Bij laagmilieurisico-profiel puin is de herkomst van het puin gewaarborgd. Het risico dat, na verwerking van dit puin, de gerecycleerde granulaten vervuild zijn is om die reden beperkt (laag). Bij hoogmilieurisico-profiel puin daarentegen zijn er onvoldoende garanties over de herkomst van het puin en bijgevolg over de milieuhygiënische kwaliteit van het puin. Het risico op vervuiling van de granulaten is reëel. Om die reden zijn meer onderzoeksinspanningen en analyses vereist op het HMRP bij de breker. Bij het LMRP puin gebeuren de onderzoeksinspanningen immers al voor de poort van de breker.

  Het verschil in aanvaardings-, verwerkings- en uitkeuringsprocedure ten gevolge van dit onderscheid in LMRP- en HMRP-stromen kan aanleiding geven tot een hogere acceptatieprijs voor HMRP-stromen ten opzichte van LMRP-stromen.

  In het Eenheidsreglement is opgenomen welke stromen de breker als LMRP mag accepteren. Onder andere puin, afkomstig van selectief slopen, ontmantelen en renoveren van gebouwen en puin afkomstig van infrastructuurwerken, aangeleverd met een verwerkingstoelating van Tracimat mag als laagmilieurisico-profiel puin aanvaard worden.

  Er geldt geen verplichting om een verwerkingstoelating aan te vragen. Zonder verwerkingstoelating kan het puin echter enkel als HMRP worden verwerkt.

  2. Wat is een verwerkingstoelating (VWT)?

  Wanneer u als sloper een partij steenpuin wenst af te voeren naar een vergunde inrichting (breker) voor de productie van gerecycleerde granulaten onder het Eenheidsreglement, of wanneer u een partij steenpuin ter plaatse op de werf wenst te verwerken tot gerecycleerde granulaten onder het Eenheidsreglement, dan dient u als sloper voorafgaandelijk aan de afvoer of verwerking ter plaatse een verwerkingstoelating aan te vragen bij Tracimat vzw. Dit document geeft u de toelating om de steenachtige afvalstromen als laag milieurisicoprofiel puin (LMRP puin) naar een vergunde inrichting af te voeren voor verwerking. 

  Deze verwerkingstoelating is enkel geldig voor de afvoer naar / verwerking ter plaatse door de opgegeven vergunde breeklocatie. Indien u naar meerdere breeklocaties wenst af te voeren, dient u per bestemmeling een verwerkingstoelating aan te vragen Een verwerkingstoelating dient via ons digitaal portaal te worden aangevraagd. Voor meer info verwijzen we naar de FAQ 'Hoe vraag ik een verwerkingstoelating (VWT) aan via digitaal portaal?'

  3. Hoe vraag ik een verwerkingstoelating (VWT) aan via digitaal portaal?

  We verwijzen in de eerste plaats naar onze handleiding voor de aanvraag van een verwerkingstoelating en sloopattest (p. 2 – 16). Hierin worden alle te volgen stappen één voor één toegelicht a.d.h.v. een voorbeeld. Hieronder volgt een korte samenvatting van de belangrijkste stappen.

  • Stap 1 (p. 2 – 6): koppeling aan een conform verklaard sloopopvolgingsplan met behulp van het dossiernummer (TRA-XXXX-YYYYYY). Hiervoor zult u een éénmalige dossierbijdrage moeten betalen (zie onze tarieven voor meer info). Na betaling verschijnt het dossier in uw lijst met ‘op te starten dossiers’.
  • Stap 2 (p. 6 – 9): melding van de ‘Start der werken’, ten laatste 24u voor aanvang van de sloop en afbraakwerken.
  • Stap 3 (p. 10 – 16): aanvraag verwerkingstoelating

  A. ‘Vereenvoudigde procedure gebouwen’ of ‘Procedure Infrastructuurwerken’

  Voordeze procedures kunt u na melding van de start der werken onmiddellijk eenverwerkingstoelating aanvragen.

  B. ‘Uitgebreide procedure gebouwen’ met aanwezigheid van asbest

  Voor dossiers die de ‘Uitgebreide procedure gebouwen’ dienen te volgen en waarbij asbesthoudende materialen in het sloopopvolgingsplan opgenomen zijn, dient er eerst een controlebezoek door een bij Tracimat aangesloten deskundige te worden uitgevoerd vooraleer u als sloper een verwerkingstoelating kunt aanvragen. Dit controlebezoek wordt bij voorkeur op het einde van of na verwijdering van de asbesthoudende afvalstoffen uitgevoerd. De bouwheer (of opdrachtgever van de sloop- en afbraakwerken) dient deze deskundige (Tracimat deskundige bouwwerken en infrastructuur) tijdig aan te stellen zodat de werken geen vertraging oplopen.

  Pas nadat de deskundige zijn/haar bevindingen van het controlebezoek aan Tracimat heeft overgemaakt en Tracimat dit voorlopig controleverslag heeft goedgekeurd, kunt u een verwerkingstoelating aanvragen.