Wie zijn we

Tracimat vzw is een sloopbeheerorganisatie, erkend door de Vlaamse Minister van Leefmilieu in 2017. Tracimat werd opgericht door de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB), de Confederatie van Aannemers van Sloop- en Ontmantelingswerken (CASO), de Federatie van Producenten van Recycling Granulaten (FPRG) en de Organisatie van Raadgevende Ingenieurs- en consultancybedrijven (ORI).

Hefboom voor de circulaire economie

Vanuit haar centrale en onafhankelijke positie en met de steun vanuit de sector van bouw- en sloopafval wil Tracimat een hefboom zijn voor de circulaire economie. Onze steden, gebouwen en infrastructuur bevatten een schat aan herbruikbare en recycleerbare materialen. Dankzij de inventarisatie van de materialen die zullen vrijkomen bij sloop of renovatie kan deze informatie ter beschikking worden gesteld van de sloopbedrijven, producenten van bouwmaterialen, recyclagecentra, enz… Zo is er meer inzicht in het potentieel van de stromen, en waar en wanneer deze vrijkomen. Bovendien zorgt het traceerbaarheidssysteem dat deze vrijgekomen materialen zuiver zijn en vrij van gevaarlijke stoffen. Een belangrijke stap naar urban mining.

Ons sloopbeheersysteem

Tracimat lanceerde in 2018 het sloopbeheersysteem om de selectieve sloop van gebouwen en infrastructuur te stimuleren en te ondersteunen, met als doel de kwaliteit van de steenachtige fractie en andere sloopmaterialen te verbeteren. Dit is een essentiële voorwaarde om het klassieke proces van downgrading om te buigen naar frequenter en hoogwaardiger hergebruik en recyclage.

Tracimat attesteert het selectieve sloopproces, beginnende bij de identificatie van de materialen, en volgt de materialenstromen die vrijkomen bij de sloop op vanaf de werf tot bij de verwerker. Door bovendien de nadruk te leggen op de correcte verwijdering van de gevaarlijke afvalstoffen, worden milieu- en humane risico’s als gevolg van de verspreiding van deze stoffen voorkomen.

Onze taken

  • Nazicht en conform verklaren van het sloopopvolgingsplan
  • Beoordelen van het controleverslag
  • Afleveren van verwerkingstoelatingen om puin als LMRP (laag milieurisico-profiel) aan te leveren bij de breker
  • Opvolgen van de verschillende materialenstromen dankzij haar traceerbaarheidssysteem
  • Afleveren van het finale sloopattest
  • Informeren, opleiden en advies verlenen

Dankzij ons digitaal portaal garanderen we een vlotte, papierloze dossierbehandeling en bieden we u een veilig dataplatform die uw activiteiten ondersteunt.