In functie van het type werf (gebouw of infrastructuur) en de grootte van het gebouw, wordt een onderscheid gemaakt tussen de volgende 3 procedures:

  • uitgebreide procedure: voor gebouwen met een bouwvolume van meer dan 1000 m³; *
  • vereenvoudigde procedure: voor gebouwen met een bouwvolume ≤ 1000 m³;*
  • procedure voor infrastructuurwerken: infrastructuurwerken, inclusief bruggen en tunnels

* Voor de berekening van het volume van de gebouwen dient geen rekening te worden gehouden met de kelder. In geval van renovatie dient enkel het te renoveren volume in rekening te worden gebracht bij de bepaling van de te volgen procedure.

Het onderscheid tussen de verschillende deelprocedures wordt gemaakt in beide standaardprocedures:

  • de opmaak van het sloopopvolgingsplan: voor verdere details wordt verwezen naar de standaardprocedure voor opmaak van een sloopopvolgingsplan en controleverslag (http://www.tracimat.be/info/vakinformatie/)
  • het te volgen traceerbaarheidstraject: voor verdere details wordt verwezen naar de traceerbaarheidsprocedure (tracimat.be/over-ons)

Er is geen verband tussen de te hanteren procedure en het gegeven of er al dan niet een verplichting geldt tot opmaak van een sloopopvolgingsplan (zie verderop).