Vlarebo en Vlarema principeel goedgekeurd

Tijdens de ministerraad van 20 juli 2018 heeft de Vlaamse Regering het VLAREBO-besluit, het besluit over het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA), het besluit met bepalingen over milieuhygiëne (VLAREM II), het Milieuhandhavingsbesluit en het besluit met het Vlaams reglement over erkenningen rond leefmilieu (VLAREL), principeel goedgekeurd.

De wijzigingen geven uitvoering aan de wijzigingen in het Bodemdecreet en het Materialendecreet, naast andere wijzigingen van het VLAREBO en een aantal juridisch-technische aanpassingen en correcties van het VLAREBO en wijzigingen om de bodemwetgeving digitaalvriendelijk te maken. Over dit wijzigingsbesluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.

(bron : nieuwsdienst Vlaamse Regering)