Vlarema 6 van kracht sinds 5 maart 2018

Sinds 5 maart 2018 is het nieuwe VLAREMA 6 van kracht. Dit heeft een belangrijke impact op de sloop/opbraak van gebouwen en infrastructuur en de verwerking van de sloopmaterialen.

Tracimat geeft een overzicht van de belangrijkste wijzigingen:

Art 4 : introductie van een kwaliteitsborgingssysteem voor sorteerinrichtingen voor bouw- en sloopafval, met het oog op een kwaliteitsvolle verwerking tot gerecycleerde granulaten.

Art 14 : introductie van een kwaliteitsborgingssysteem voor afvalstoffen die als grondstof toegepast worden, zoals het gebruik als bouwstof. Het kwaliteitsborgingssyteem voorziet zelfcontrole door de producent van de grondstof en een externe controle door een certificatie-instelling. Voor afvalstoffen met een gebruiksbeperking (zoals bvb het niet voldoen aan de uitloognormen voor vormgegeven bouwstof) geldt een verplicht traceringssysteem.

Art 22 : Introductie van het sloopopvolgingsplan ter vervanging van de sloopinventaris.

Introductie van het sloopopvolgingsplan ter vervanging van de sloopinventaris (terminologie-wijziging).
Daarnaast werd de verplichting tot opmaak van een sloopopvolgingsplan uitgebreid.  Concreet is een sloopopvolgingsplan vereist voor de volgende activiteiten:

  1. sloop-, renovatie- of ontmantelingswerken van niet-residentiële gebouwen met een totaal bouwvolume van meer dan 1000 m³;
  2. sloop-, renovatie- of ontmantelingswerken van in hoofdzaak residentiële gebouwen met een bouwvolume van meer dan 5000 m³ . Een uitzondering hierop zijn de eengezinswoningen: hiervoor is geen sloopopvolgingsplan vereist (*);
  3. sloop-, renovatie- of ontmantelingswerken in het kader van infrastructuurwerken en onderhoudswerken aan infrastructuur, met een volume van meer dan 250 m³ (*).

(*) Bijkomende verplichting voor omgevingsvergunningsaanvragen die worden ingediend vanaf 5 juni 2018.

Het sloopopvolgingsplan wordt opgemaakt conform de standaardprocedure voor opmaak van een sloopopvolgingsplan, zoals goedgekeurd door de minister op 3 februari 2017. Dit impliceert dat het sloopopvolgingsplan opgemaakt moet worden door een deskundige aangesloten bij een sloopbeheerorganisatie.

Het sloopopvolgingsplan dient toegevoegd te worden aan het aanvraagdossier van de omgevingsvergunning.

Vragen hierover ? Neem gerust contact op met Tracimat : info@tracimat.be

Bijlage : het volledige besluit van VLAREMA 6