Aannemer sloop en afbraakwerken

U wil een gebouw, een kunstwerk of andere infrastructuur selectief slopen of renoveren. De verschillende materialen die daarbij gaan vrijkomen, zijn dikwijls herbruikbaar en/of recycleerbaar. Via een selectieve sloop kan de zuiverheid van deze afbraakmaterialen verzekerd worden, hetgeen hun waarde verhoogt.

Of vraagt uw opdrachtgever een sloopattest op het einde van de sloop, dan kan u dit via Tracimat bekomen indien de traceerbaarheidsprocedure correct wordt doorlopen.

Financieel voordeel 

Sinds 24/08/2018 hanteren de breekinstallaties een nieuw acceptatiebeleid waarbij er een onderscheid wordt gemaakt tussen laag milieurisico-profiel (LMRP) en hoog milieurisico-profiel (HMRP). Om de vrijgekomen puinfractie (metselwerk, beton, asfalt, ...) bij de breekinstallatie aan te leveren als LMRP kan Tracimat een verwerkingstoelating afleveren. Dit kan u een belangrijk financieel voordeel opleveren aan de poort van de breekinstallatie.

Wat moet ik als sloopbedrijf zeker weten?

Om een duurzame en selectieve sloop of renovatie te realiseren, om een sloopattest te bekomen en beroep te doen op de dienstverlening van Tracimat, moet u zeker het volgende weten:

 1. U dient als sloopbedrijf aangesloten te zijn bij Tracimat, en daarbij te voldoen aan onze aansluitingsvoorwaarden.
 2. Vooraleer u de selectieve sloop of renovatiewerken aanvat, moet u over het sloopopvolgingsplan en de bijhorende conformverklaring beschikken. Vraag deze zeker op bij uw opdrachtgever;
 3. Met dit sloopopvolgingsplan en de conformverklaring kan u een verwerkingstoelating bij Tracimat aanvragen. Met een verwerkingstoelating kan u de puinfractie bij de breker aanleveren als LMRP. Deze aanvraag kan u eenvoudig via het digitaal portaal van Tracimat doen;
 4. Bij gebouwen groter dan 1000 m³ waar ook asbest aanwezig is, moet uw opdrachtgever een Tracimat-deskundige aanstellen om een controlebezoek uit te voeren na of tijdens de verwijdering van het asbest en om een controleverslag op te maken. Deze controle is nodig voor de aanvraag van de verwerkingstoelating;
 5. Via het digitaal portaal van Tracimat dient u of de deskundige na afloop aan te geven naar waar de verschillende sloopmaterialen werden afgevoerd;
 6. Na afloop van de sloopwerken vraagt u via het digitaal portaal een sloopattest aan bij Tracimat. U bezorgt een kopie van dit sloopattest aan uw opdrachtgever.

Via ons digitaal portaal kan u alle aanvragen doen, documenten uploaden en de verwerkingstoelating en het sloopattest downloaden. Daarnaast kan u al uw werven beheren en de historiek raadplegen.

Welke dienstverlening biedt Tracimat u aan?

 • Ondersteuning en advies in alle fases van uw project;
 • Aflevering van een verwerkingstoelating zodat u de puinfractie als LMRP bij de breekinstallatie kan afleveren;
 • Een digitaal portaal, afgestemd op uw rol als sloopbedrijf, waar u de voortgang van de werken kan volgen.

FAQ

1. Hoe kan ik als sloper aansluiten bij Tracimat?

Aansluiten bij vzw Tracimat gebeurt door een gebruikersaccount aan te maken op het digitaal platform en mits te voldoen aan de gebeurlijk voorgeschreven aansluitingsvoorwaarden.

De aansluitingsvoorwaarden zijn afhankelijk van de hoedanigheid / type actor als welke men wenst aan te sluiten. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen volgende hoedanigheden / type actoren:

 • De deskundige;
 • De aannemer die de selectieve sloop- en afbraakwerken uitvoert;
 • De producent gerecycleerde granulaten onder het eenheidsreglement.

Bouwheren kunnen zich ook bij Tracimat registreren; hier zijn geen specifieke voorwaarden aan verbonden.

SLOOPBEDRIJF

Om als aannemer van sloop- en afbraakwerken aan te sluiten bij Tracimat vzw dient u te voldoen aan de volgende voorwaarden:
✓ voldoende solvabel zijn om de selectieve sloop- en afbraakwerken te kunnen uitvoeren;
✓ over voldoende deskundigheid beschikken om de selectieve sloop- en afbraakwerken te kunnen uitvoeren.

Indien u wenst aan te sluiten als aannemer sloop- en afbraakwerken kiest u bij registratie op het digitaal platform de hoedanigheid ‘aannemer sloop en afbraak’.

2. Voor welke sloopwerken is de opmaak van een sloopopvolgingsplan verplicht?

Een sloopopvolgingsplan is verplicht bij sloop-, renovatie- of ontmantelingswerken van volgende gebouwen en infrastructuurwerken, tenminste indien ze omgevingsvergunningsplichtig zijn:

 • Niet-residentiële gebouwen met een bouwvolume van meer dan 1000 m³
 • in hoofdzaak residentiële gebouwen met een bouwvolume van meer dan 5000 m³, met uitzondering van eengezinswoningen
 • infrastructuurwerken en onderhoudswerken aan infrastructuur met een puinvolume van meer dan 250 m³

De verplichting tot opmaak van een sloopopvolgingsplan is opgenomen in het Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA), meer bepaald onder artikel 4.3.3.

Indien een omgevingsvergunningsplichtige werf valt onder één van de bovenvermelde situaties, dient het sloopopvolgingsplan verplicht te worden toegevoegd aan de omgevingsvergunningsaanvraag.

Indien er geen verplichting is tot opmaak van het sloopopvolgingsplan, maar het wel de wens is om het puin van de geplande sloop- of opbraakwerken als laagmilieurisico-profiel (LMRP) bij de vergunde breker aan te bieden, dan is de opmaak van een sloopopvolgingsplan wel een vereiste. Enkel op basis van een sloopopvolgingsplan, dat bovendien conform dient te worden verklaard door Tracimat, kan in de traceerbaarheidsprocedure van Tracimat worden ingestapt, om finaal het puin als LMRP te kunnen afvoeren.

3. Ben ik verplicht om een verwerkingstoelating aan te vragen om de puinfractie als Laag Milieurisico Profiel (LMRP) aan te leveren bij de breekinstallatie?

Sinds 24/08/2018 is een acceptatie- en verwerkingsbeleid van kracht bij producenten van gerecycleerde granulaten (brekers) onder het Eenheidsreglement. De breker zal bij acceptatie en verwerking een onderscheid moeten maken tussen puin met een laagmilieurisico-profiel (LMRP) en puin met een hoogmilieurisico-profiel (HMRP). Dit onderscheid dient te worden gemaakt zowel bij een vaste breeklocatie als bij een mobiele breker.

Bij laagmilieurisico-profiel puin is de herkomst van het puin gewaarborgd. Het risico dat, na verwerking van dit puin, de gerecycleerde granulaten vervuild zijn is om die reden beperkt (laag). Bij hoogmilieurisico-profiel puin daarentegen zijn er onvoldoende garanties over de herkomst van het puin en bijgevolg over de milieuhygiënische kwaliteit van het puin. Het risico op vervuiling van de granulaten is reëel. Om die reden zijn meer onderzoeksinspanningen en analyses vereist op het HMRP bij de breker. Bij het LMRP puin gebeuren de onderzoeksinspanningen immers al voor de poort van de breker.

Het verschil in verwerkings- en uitkeuringsprocedure ten gevolge van dit onderscheid in LMRP- en HMRP-stromen kan aanleiding geven tot een hogere acceptatieprijs voor HMRP-stromen ten opzichte van LMRP-stromen.

In het Eenheidsreglement is opgenomen welke stromen de breker als LMRP mag accepteren. Onder andere puin, afkomstig van selectief slopen, ontmantelen en renoveren van gebouwen en puin afkomstig van infrastructuurwerken, aangeleverd met een verwerkingstoelating van Tracimat mag als laagmilieurisico-profiel puin aanvaard worden.

Er geldt geen verplichting om een verwerkingstoelating aan te vragen. Zonder verwerkingstoelating kan het puin echter enkel als HMRP worden verwerkt.