Aannemer sloop en afbraakwerken

U wil een gebouw, een kunstwerk of andere infrastructuur selectief slopen of renoveren. De verschillende materialen die daarbij gaan vrijkomen, zijn dikwijls herbruikbaar en/of recycleerbaar. Via een selectieve sloop kan de zuiverheid van deze afbraakmaterialen verzekerd worden, hetgeen hun waarde verhoogt.

Of vraagt uw opdrachtgever een sloopattest op het einde van de sloop, dan kan u dit via Tracimat bekomen indien de traceerbaarheidsprocedure correct wordt doorlopen.

Financieel voordeel 

Sinds 24/08/2018 hanteren de breekinstallaties een nieuw acceptatiebeleid waarbij er een onderscheid wordt gemaakt tussen laag milieurisico-profiel (LMRP) en hoog milieurisico-profiel (HMRP). Om de vrijgekomen puinfractie (metselwerk, beton, asfalt, ...) bij de breekinstallatie aan te leveren als LMRP kan Tracimat een verwerkingstoelating afleveren. Dit kan u een belangrijk financieel voordeel opleveren aan de poort van de breekinstallatie.

Welke dienstverlening biedt Tracimat u aan?

 • Ondersteuning en advies in alle fases van uw project;
 • Aflevering van een verwerkingstoelating zodat u de puinfractie als LMRP bij de breekinstallatie kan afleveren;
 • Een digitaal portaal, afgestemd op uw rol als sloopbedrijf, waar u de voortgang van de werken kan volgen.

Wat moet ik als sloopbedrijf zeker weten?

Om een duurzame en selectieve sloop of renovatie te realiseren, om een sloopattest te bekomen en beroep te doen op de dienstverlening van Tracimat, moet u zeker het volgende weten:

 1. U dient als sloopbedrijf aangesloten te zijn bij Tracimat, en daarbij te voldoen aan onze aansluitingsvoorwaarden.
 2. Vooraleer u de selectieve sloop of renovatiewerken aanvat, moet u over het sloopopvolgingsplan en de bijhorende conformverklaring beschikken. Vraag deze zeker op bij uw opdrachtgever;
 3. Met dit sloopopvolgingsplan en de conformverklaring kan u een verwerkingstoelating bij Tracimat aanvragen. Met een verwerkingstoelating kan u de puinfractie bij de breker aanleveren als LMRP. Deze aanvraag kan u eenvoudig via het digitaal portaal van Tracimat doen;
 4. Bij gebouwen groter dan 1000 m³ waar ook asbest aanwezig is, dient:
  1. In geval van asbestverwijderingswerken door de aannemer een melding aan de FOD WASO te gebeuren (zie uitleg hieronder)
  2. De aannemer bij de opdrachtgever na te vragen welke Tracimat deskundige aangesteld zal worden voor de opvolging van de sloop. De Tracimat deskundige voert enerzijds een controlebezoek uit tijdens of net na de verwijdering van de asbesttoepassingen. Deze controle is nodig voor de aanvraag van de verwerkingstoelating. Anderzijds maakt deze ook een controleverslag op na afloop van de werkzaamheden.
 5. Via het digitaal portaal van Tracimat dient u of de deskundige na afloop aan te geven naar waar de verschillende sloopmaterialen werden afgevoerd;
 6. Na afloop van de sloopwerken vraagt u via het digitaal portaal een sloopattest aan bij Tracimat. U bezorgt een kopie van dit sloopattest aan uw opdrachtgever.

Via ons digitaal portaal kan u alle aanvragen doen, documenten uploaden en de verwerkingstoelating en het sloopattest downloaden. Daarnaast kan u al uw werven beheren en de historiek raadplegen.

Voor meer informatie over de aansluitingstarieven en de dossierbijdragen (aanvraag verwerkingstoelating en sloopattest), klik op de knop hieronder

Tarieven voor aannemers sloop- en afbraakwerken

  Melding asbestwerken bij FOD WASO

  Indien u als aannemer werkzaamheden uitvoert waarbij werknemers blootgesteld worden aan asbest, dan dient u vóór aanvang van deze werkzaamheden een melding (per mail) te doen aan de plaatselijke directie Toezicht op het Welzijn op het Werk (TWW). Deze meldingsplicht is zowel van toepassing op de verwijdering van asbest onder eenvoudige handelingen als andere asbestverwijderingstechnieken (o.a. glovebagmethode, hermetische zone).

  In de Codex voor welzijn op het werk (Hoofdstuk VII afdeling 1 - ‘Melding’) worden de te volgen stappen om een melding van asbestwerken bij FOD WASO in te dienen duidelijk omschreven.

  FAQ

  1. Hoe kan ik als sloper aansluiten bij Tracimat?

  Aansluiten bij vzw Tracimat gebeurt door een gebruikersaccount aan te maken op het digitaal platform en mits te voldoen aan de aansluitingsvoorwaarden en het aanvaarden van de algemene voorwaarden, de tarieven en het privacy charter.

  De aansluitingsvoorwaarden zijn afhankelijk van de hoedanigheid / type actor. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen volgende hoedanigheden / type actoren:

  • De deskundige;
  • De aannemer die de selectieve sloop- en afbraakwerken uitvoert;
  • De producent gerecycleerde granulaten onder het eenheidsreglement.

  Bouwheren kunnen zich ook bij Tracimat registreren; hier zijn geen specifieke aansluitingsvoorwaarden aan verbonden.

  SLOOPBEDRIJF

  Om als aannemer van sloop- en afbraakwerken aan te sluiten bij Tracimat vzw dient u te voldoen aan de volgende voorwaarden:
  ✓ voldoende solvabel zijn om de selectieve sloop- en afbraakwerken te kunnen uitvoeren;
  ✓ over voldoende deskundigheid beschikken om de selectieve sloop- en afbraakwerken te kunnen uitvoeren.

  Indien u wenst aan te sluiten als aannemer sloop- en afbraakwerken kiest u bij registratie op het digitaal platform de hoedanigheid ‘aannemer sloop en afbraak’.

  2. Voor welke sloopwerken is de opmaak van een sloopopvolgingsplan verplicht?

  Een sloopopvolgingsplan is verplicht bij sloop-, renovatie- of ontmantelingswerken van volgende gebouwen en infrastructuurwerken, tenminste indien ze omgevingsvergunningsplichtig zijn:

  • niet-residentiële gebouwen met een bouwvolume van meer dan 1000 m³
  • in hoofdzaak residentiële gebouwen met een bouwvolume van meer dan 5000 m³, met uitzondering van eengezinswoningen
  • infrastructuurwerken en onderhoudswerken aan infrastructuur met een puinvolume van meer dan 250 m³

  De verplichting tot opmaak van een sloopopvolgingsplan is opgenomen in het Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA), meer bepaald onder artikel 4.3.3.

  Indien een omgevingsvergunningsplichtige werf valt onder één van de bovenvermelde situaties, dient het sloopopvolgingsplan verplicht te worden toegevoegd aan de omgevingsvergunningsaanvraag.

  Indien er geen verplichting is tot opmaak van het sloopopvolgingsplan, maar men het puin van de geplande sloop- of opbraakwerken wel als laagmilieurisico-profiel (LMRP) bij de vergunde breker wil aanbieden, dan is de opmaak van een sloopopvolgingsplan wel een vereiste. Enkel op basis van een sloopopvolgingsplan, dat bovendien conform dient te worden verklaard door Tracimat, kan in de traceerbaarheidsprocedure van Tracimat worden ingestapt, om finaal het puin als LMRP te kunnen afvoeren.

  3. Hoe krijg ik als sloopbedrijf toegang tot het digitaal portaal van Tracimat?

  Het digitaal platform is via verschillende tabs in de website bereikbaar. U dient zich wel eerst aan te sluiten. Na aansluiting beschikt u over een eigen pagina binnen het digitaal portaal van waaruit u alle nodige stappen voor elk project kan zetten.

  4. Welk voordeel heb ik om met Tracimat samen te werken voor mijn sloopwerf?

  Als sloper zijn er verscheidene voordelen verbonden aan het volgen van de Tracimat procedure:

  • Er is een kwaliteitsvolle sloopinventaris beschikbaar bij aanbesteding van de sloopwerken zodat u als sloper met kennis van zaken een prijs kunt geven
  • Minder kans op deloyale concurrentie
  • Minder discussies over onvoorziene werken
  • Steenachtige afvalstromen kunnen aan een lagere prijs (als LMRP puin) naar een vergunde inrichting (breker)
  • Duidelijk overzicht van de aanwezige materialen en hun hoeveelheden in het portaal
  • Commercieel voordeel gezien de kwaliteitsborging

  5. Ben ik verplicht om een verwerkingstoelating aan te vragen om de puinfractie als Laag Milieurisico Profiel (LMRP) aan te leveren bij de breekinstallatie?

  Sinds 24/08/2018 dient de breker - volgens het Eenheidsreglement voor de producenten van gerecycleerde granulaten - bij acceptatie en verwerking van het aangeleverde puin een onderscheid te maken tussen puin met een laagmilieurisico-profiel (LMRP) en puin met een hoogmilieurisico-profiel (HMRP), en dit zowel bij een vaste breeklocatie als bij een mobiele breker.

  Bij laagmilieurisico-profiel puin is de herkomst van het puin gewaarborgd. Het risico dat, na verwerking van dit puin, de gerecycleerde granulaten vervuild zijn is om die reden beperkt (laag). Bij hoogmilieurisico-profiel puin daarentegen zijn er onvoldoende garanties over de herkomst van het puin en bijgevolg over de milieuhygiënische kwaliteit van het puin. Het risico op vervuiling van de granulaten is reëel. Om die reden zijn meer onderzoeksinspanningen en analyses vereist op het HMRP bij de breker. Bij het LMRP puin gebeuren de onderzoeksinspanningen immers al voor de poort van de breker.

  Het verschil in aanvaardings-, verwerkings- en uitkeuringsprocedure ten gevolge van dit onderscheid in LMRP- en HMRP-stromen kan aanleiding geven tot een hogere acceptatieprijs voor HMRP-stromen ten opzichte van LMRP-stromen.

  In het Eenheidsreglement is opgenomen welke stromen de breker als LMRP mag accepteren. Onder andere puin, afkomstig van selectief slopen, ontmantelen en renoveren van gebouwen en puin afkomstig van infrastructuurwerken, aangeleverd met een verwerkingstoelating van Tracimat mag als laagmilieurisico-profiel puin aanvaard worden.

  Er geldt geen verplichting om een verwerkingstoelating aan te vragen. Zonder verwerkingstoelating kan het puin echter enkel als HMRP worden verwerkt.

  6. Hoe vraag ik een verwerkingstoelating (VWT) aan via digitaal portaal?

  We verwijzen in de eerste plaats naar onze handleiding voor de aanvraag van een verwerkingstoelating en sloopattest (p. 2 – 16). Hierin worden alle te volgen stappen één voor één toegelicht a.d.h.v. een voorbeeld. Hieronder volgt een korte samenvatting van de belangrijkste stappen.

  • Stap 1 (p. 2 – 6): koppeling aan een conform verklaard sloopopvolgingsplan met behulp van het dossiernummer (TRA-XXXX-YYYYYY). Hiervoor zult u een éénmalige dossierbijdrage moeten betalen (zie onze tarieven voor meer info). Na betaling verschijnt het dossier in uw lijst met ‘op te starten dossiers’.
  • Stap 2 (p. 6 – 9): melding van de ‘Start der werken’, ten laatste 24u voor aanvang van de sloop en afbraakwerken.
  • Stap 3 (p. 10 – 16): aanvraag verwerkingstoelating

  A. ‘Vereenvoudigde procedure gebouwen’ of ‘Procedure Infrastructuurwerken’

  Voordeze procedures kunt u na melding van de start der werken onmiddellijk eenverwerkingstoelating aanvragen.

  B. ‘Uitgebreide procedure gebouwen’ met aanwezigheid van asbest

  Voor dossiers die de ‘Uitgebreide procedure gebouwen’ dienen te volgen en waarbij asbesthoudende materialen in het sloopopvolgingsplan opgenomen zijn, dient er eerst een controlebezoek door een bij Tracimat aangesloten deskundige te worden uitgevoerd vooraleer u als sloper een verwerkingstoelating kunt aanvragen. Dit controlebezoek wordt bij voorkeur op het einde van of na verwijdering van de asbesthoudende afvalstoffen uitgevoerd. De bouwheer (of opdrachtgever van de sloop- en afbraakwerken) dient deze deskundige (Tracimat deskundige bouwwerken en infrastructuur) tijdig aan te stellen zodat de werken geen vertraging oplopen.

  Pas nadat de deskundige zijn/haar bevindingen van het controlebezoek aan Tracimat heeft overgemaakt en Tracimat dit voorlopig controleverslag heeft goedgekeurd, kunt u een verwerkingstoelating aanvragen.

  7. Hoe vraag ik een sloopattest aan via digitaal portaal?

  We verwijzen in de eerste plaats naar onze handleiding voor de aanvraag van een verwerkingstoelating en sloopattest (p. 17 – 23) Hierin worden alle te volgen stappen één voor één toegelicht a.d.h.v. een voorbeeld. Hieronder volgt een korte samenvatting van de belangrijkste stappen.

  • Stap 1 (p. 17): afsluiten werf en melding ‘Einde der werken’ als u de sloop en afbraakwerken volledig heeft afgerond.

  Na het uitvoeren van stap 1 dient een breker de ontvangst van de steenachtige afvalstromen, die via een verwerkingstoelating naar hem werden afgevoerd, via ons digitaal portaal te bevestigen.

  Voor dossiers die de ‘Uitgebreide procedure gebouwen’ volgen en waarbij asbesthoudende materialen in het sloopopvolgingsplan opgenomen waren, dient een bij Tracimat aangesloten deskundige het controleverslag in (na aanlevering van de afgifte bonnen) vooraleer u als sloper een sloopattest kunt aanvragen (zie hieronder).

  • Stap 2 (p. 18 – 23): aanvraag sloopattest

  Voor de aanvraag van het sloopattest dient de volgende informatie aan Tracimat bezorgd te worden:

  1. bestemming van de steenachtige materialen die niet werden aangewend voor de aanvraag van de verwerkingstoelating(en)
  2. bestemming van de gevaarlijke afvalstoffen en van de storende stoffen

  Onder de uitgebreide procedure gebouwen met asbest als gevaarlijke afvalstof, wordt u als sloper niet geconfronteerd met het tabblad ‘Gevaarlijke afvalstoffen’. Het is de deskundige sloopopvolging die bij ingave van het controleverslag deze gegevens aan Tracimat overmaakt. Het tabblad voor de niet-gevaarlijke afvalstoffen (d.i. ‘Storende stoffen’) kan zowel door u als sloper of door de deskundige sloopopvolging bij ingave van het controleverslag vervolledigd worden.

  In geval van infrastructuurwerven en werven waarvoor de vereenvoudigde procedure van toepassing is, dient u als sloper ook de acceptatiebonnen van de gevaarlijke materialen te uploaden.

         3.   bevestiging van de door de breker(s) ingegeven ontvangstbevestiging(en)

  Als laatste stap dient u als sloper de teruggekoppelde hoeveelheden door de breker te bevestigen.

  Indien Tracimat bijkomende informatie nodig heeft om het sloopattest te kunnen afleveren, dan worden de verschillende ingavetabs opnieuw vrijgegeven en kan de aanvraag opnieuw worden ingediend. Tracimat zal uiteindelijk het sloopattest afleveren of weigeren. Het sloopattest of de reden van weigering is zichtbaar op de dossierfiche van het portaal (evenals op de dossierfiche van het portaal van de bouwheer en van de deskundige sloopopvolging).