Architect, ontwerp- en ingenieursbureau

U treedt op in naam van uw opdrachtgever die een gebouw of infrastructuur wil laten slopen. Daarom is het belangrijk te weten dat uw opdrachtgever mogelijk een aantal verplichtingen heeft in het kader van regelgeving rond slopen (Materialendecreet).

Bij de sloop- of opbraakwerken zullen verschillende materialen vrijkomen, die dikwijls herbruikbaar en/of recycleerbaar zijn. Een belangrijke voorwaarde daarbij is dat deze vrijgekomen materialen vrij zijn van gevaarlijke stoffen en van stoffen die de recyclage kunnen verhinderen. Vaak zijn er gevaarlijke materialen aanwezig, zoals asbest, die correct geïdentificeerd en verwijderd moeten worden om gezondheids- en milieurisico’s voor mens en omgeving te vermijden. Via een selectieve sloop kan de zuiverheid van de recycleerbare afbraakmaterialen verzekerd worden, hetgeen hun waarde verhoogd. Een SOP is aldus een eerste stap naar het duurzaam omgaan met (sloop)materialen en vermindert ook de milieu- en gezondheidsrisico’s bij de sloop en recyclage. Voor de vrijgekomen puinfractie (metselwerk, beton, …) kan Tracimat bovendien een verwerkingstoelating afleveren, hetgeen een financieel voordeel oplevert bij aflevering op een breekinstallatie.

Voor meer informatie verwijzen we ook graag naar de FAQ onderaan deze pagina.

Wat moet ik als architect zeker weten?

Om een duurzame en selectieve sloop of renovatie te organiseren dient u de volgende stappen te zetten:

 1. Schakel een Tracimatdeskundige* in voor de opmaak van een sloopopvolgingsplan (SOP). Voor sloopwerven vanaf een bepaald volume is de opmaak van een SOP verplicht en dient deze te worden toegevoegd aan de omgevingsvergunningsaanvraag
 2. Bezorg de Tracimatdeskundige zoveel mogelijk informatie over het gebouw of de infrastructuur, zodat deze een zo goed mogelijke inschatting kan maken van de materialen die gaan vrijkomen (bouwvergunning, info m.b.t. renovaties, foto’s, bestaande asbestinventaris, plannen en bestekken, bodemonderzoek, technische verslagen…)
 3. Laat het sloopopvolgingsplan conform verklaren door Tracimat, een erkende sloopbeheerorganisatie
  Hiervoor vraagt Tracimat een dossierbijdrage (zie onze tarieven).
 4. Voeg het conform verklaarde sloopopvolgingsplan bij het bestek en voorzie de nodige posten om een selectieve sloop te garanderen. Raadpleeg hiervoor onze richtlijnen (binnenkort beschikbaar) voor de opmaak van een bestek. Een goed SOP en een goed bestek leidt tot een goede offerte en vermindert de verrassingen en meerkosten bij de uitvoering
 5. Het sloopbedrijf kan op basis van deze conformverklaring en het sloopopvolgingsplan een verwerkingstoelating bij Tracimat aanvragen
  Hiervoor vraagt Tracimat een dossierbijdrage (zie onze tarieven).
 6. Het sloopopvolgingsplan wordt aan het aanvraagdossier voor de omgevingsvergunning toegevoegd indien deze onder het toepassingsgebied van Vlarema valt (Vlarema art. 4.3.3)
 7. Bij gebouwen groter dan 1000 m³ waar ook asbest aanwezig is, is een controlebezoek en de opmaak van een controleverslag nodig om een verwerkingstoelating te krijgen. Doe in dat geval opnieuw beroep op uw Tracimatdeskundige. Tot 31/12/2021 geldt een overgangsperiode waardoor in een aantal gevallen geen controlebezoek vereist is voor het verkrijgen van een verwerkingstoelating
 8. Vraag na afloop van de sloop- of renovatiewerken een kopie van het sloopattest aan uw aannemer.

Als u als architect (i.o.v. uw opdrachtgever) beschikt over een BTW-nummer kunt u zich via ons digitaal portaal aansluiten bij Tracimat (zie 'Hoe aansluiten'). Deze aansluiting is gratis en geeft u de mogelijkheid om voor de werven waarvoor u als architect (i.o.v. uw opdrachtgever) bent opgegeven het volledige traceringssysteem vanaf de conformverklaring tot en met het sloopattest op te volgen. Hierin krijgt u ook een overzicht van alle materialen die in de te slopen constructie aanwezig zijn en wat er met deze materialen is gebeurd na de sloop.

* raadpleeg onze lijst van aangesloten deskundigen

Welke dienstverlening biedt Tracimat u aan?

 • Ondersteuning en advies in alle fases van uw project;
 • Nazicht van uw sloopopvolgingsplan en de aflevering van een conformverklaring;
 • Een digitaal portaal, afgestemd op uw rol als studiebureau, waar u de voortgang van de werken kan volgen.

FAQ

1. Voor welke sloopwerken is de opmaak van een sloopopvolgingsplan verplicht?

Een sloopopvolgingsplan is verplicht bij sloop-, renovatie- of ontmantelingswerken van volgende gebouwen en infrastructuurwerken, tenminste indien ze omgevingsvergunningsplichtig zijn:

 • niet-residentiële gebouwen met een bouwvolume van meer dan 1000 m³
 • in hoofdzaak residentiële gebouwen met een bouwvolume van meer dan 5000 m³, met uitzondering van eengezinswoningen
 • infrastructuurwerken en onderhoudswerken aan infrastructuur met een puinvolume van meer dan 250 m³

De verplichting tot opmaak van een sloopopvolgingsplan is opgenomen in het Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA), meer bepaald onder artikel 4.3.3.

Indien een omgevingsvergunningsplichtige werf valt onder één van de bovenvermelde situaties, dient het sloopopvolgingsplan verplicht te worden toegevoegd aan de omgevingsvergunningsaanvraag.

Indien er geen verplichting is tot opmaak van het sloopopvolgingsplan, maar men het puin van de geplande sloop- of opbraakwerken wel als laagmilieurisico-profiel (LMRP) bij de vergunde breker wil aanbieden, dan is de opmaak van een sloopopvolgingsplan wel een vereiste. Enkel op basis van een sloopopvolgingsplan, dat bovendien conform dient te worden verklaard door Tracimat, kan in de traceerbaarheidsprocedure van Tracimat worden ingestapt, om finaal het puin als LMRP te kunnen afvoeren.

2. Welk voordeel heb ik om met Tracimat samen te werken voor mijn sloopwerf?

Als bouwheer/architect zijn er verscheidene voordelen verbonden aan het volgen van de Traceerbaarheidsprocedure:

 • Er is een kwaliteitsvolle sloopinventaris bij aanbesteding van de sloopwerken zodat de sloper met kennis van zaken een prijs kan geven
 • De risico’s op onverwachte kosten daalt aangezien het sloopopvolgingsplan een duidelijk overzicht van de aanwezige materialen met bijhorende verwijderingsadviezen geeft.
 • De steenachtige afvalstromen kunnen aan een lagere prijs (als LMRP puin) door een vergunde inrichting (breker) verwerkt worden
 • Garantie dat alle materialen op een legale manier verwijderd worden
 • Minder risico op verspreiding van gevaarlijke stoffen naar de omgeving
 • Meewerken aan een ketenzorgsysteem dat de circulaire economie versterkt

3. Ben ik verplicht om een conformverklaring aan te vragen bij Tracimat ?

Momenteel is er geen verplichting om een conformverklaring aan te vragen bij Tracimat.

Opdat het als puin als laag-milieurisicoprofiel (LMRP) bij de breker kan worden aanvaard, heeft u echter wel een conform verklaard sloopopvolgingsplan nodig. Puin afkomstig van sloopwerven kan immers enkel als LMRP worden aanvaard bij de breker, indien de traceerbaarheidsprocedure wordt gevolgd. Bij grotere volumes puin levert dit meestal ook een financieel voordeel op.

4. Hoe dien ik als bouwheer een sloopopvolgingsplan in bij Tracimat om een conformverklaring te verkrijgen?

Om een werf via Tracimat te laten verlopen, dient u als bouwheer een sloopopvolgingsplan te laten opmaken door een bij Tracimat aangesloten deskundige.

In een sloopopvolgingsplan wordt een inventaris opgemaakt van alle materialen die zullen vrijkomen bij de geplande sloop- en afbraakwerken, en worden de hergebruik- en recyclagemogelijkheden van deze materialen bekeken. Verder bevat het sloopopvolgingsplan aandachtspunten en eventuele uitvoeringsbepalingen voor de aanpak van de selectieve sloop- en afbraakwerken.

De bij Tracimat aangesloten deskundige dient het sloopopvolgingsplan in bij Tracimat via het digitaal portaal.

Tracimat vzw kijkt vervolgens het sloopopvolgingsplan na op volledigheid, correctheid en praktische uitvoerbaarheid. Als het sloopopvolgingsplan voldoet aan de gestelde eisen, levert Tracimat vzw een conformverklaring af. De conformverklaring vermeldt de belangrijkste gegevens, conclusies, beperkingen en voorwaarden met betrekking tot de uitvoering van de selectieve sloop- en afbraakwerken.

5. Wie mag een sloopopvolgingsplan opmaken?

Het sloopopvolgingsplan wordt opgesteld door een bij Tracimat aangesloten deskundige volgens de standaardprocedure “Opmaak van een sloopopvolgingsplan en controleverslag”.

In een sloopopvolgingsplan wordt een inventaris opgemaakt van alle materialen die zullen vrijkomen bij de geplande sloop- en afbraakwerken, en worden de hergebruik- en recyclagemogelijkheden van deze materialen bekeken. Verder bevat het sloopopvolgingsplan aandachtspunten en eventuele uitvoeringsbepalingen voor de aanpak van de selectieve sloop- en afbraakwerken.

Dit sloopopvolgingsplan dient conform verklaard te worden indien u het puin als laag milieu risico puin (LMRP) bij de breker wil aanbieden. Een conformverklaring van Tracimat vzw geeft u meer garantie op een betrouwbaar en uitvoerbaar sloopopvolgingsplan dat toelaat om uw project kostenefficiënt aan te pakken.

6. Hoe krijg ik als opdrachtgever toegang tot het digitaal portaal van Tracimat?

Als u als bouwheer beschikt over een BTW-nummer kunt u zich via ons digitaal portaal aansluiten bij Tracimat (zie 'Hoe aansluiten'). Deze aansluiting is gratis en geeft u de mogelijkheid om de werven waarvoor u als bouwheer bent opgegeven van dichtbij op te volgen.