Breker

Als breekinstallatie ontvangt u verschillende types sloopmaterialen, zoals betonpuin, mengpuin, freesasfalt, enz. om er gerecycleerde granulaten van te maken. U heeft er alle belang bij dat deze aangevoerde materialen zo zuiver mogelijk zijn, zodat u een kwaliteitsvol product kan afleveren en downcycling kan voorkomen. Wanneer de puinfractie afkomstig is van een selectieve sloop resulteert dat in een hogere zuiverheidsgraad en zijn er minder risico’s dat het puin verontreinigd is met gevaarlijke stoffen zoals asbest.

Het acceptatiebeleid van uw breekinstallatie wordt beschreven in het eenheidsreglement van 24/08/2018. Dit eenheidsreglement maakt er een onderscheid tussen laag milieurisico-profiel (LMRP) en hoog milieurisico-profiel (HMRP). Voor het HMRP puin moet u extra controles en/of analyses uitvoeren. Bovendien zijn er specifieke regels in verband met gescheiden opslag. Dit resulteert in een hogere kost t.o.v. LMRP puin.

Om de aangeleverde puinfracties op uw breekinstallatie te kunnen aanvaarden als LMRP, dient het sloopbedrijf een verwerkingstoelating voor te leggen. Deze verwerkingstoelating kan worden aangevraagd bij Tracimat.

Wat moet ik als breekinstallatie zeker weten ?

  1. Om een verwerkingstoelating te kunnen afleveren voor puin dat naar uw breekinstallatie wordt afgevoerd en dit puin vervolgens als laag milieurisico-profiel (LMRP) te kunnen aanvaarden dient u aan te sluiten bij Tracimat. Verifieer of uw breekinstallatie expliciet is opgenomen op de verwerkingstoelating.
  2. Tracimat levert de verwerkingstoelating voor LMRP puin af op basis van een sloopopvolgingsplan, opgesteld door een Tracimatdeskundige. Tracimat verifieert daarnaast of er voldoende garanties zijn dat de sloopwerken selectief en conform het SOP werden uitgevoerd en dat de gevaarlijke stoffen en de stoffen die de recyclage kunnen belemmeren niet aanwezig zijn in het aangeleverde puin.
  3. Via het digitaal portaal bevestigt u de acceptatie of (eventuele) weigering van de aangevoerde partijen, met vermelding van de tonnage.

FAQ

1. Hoe kan ik als breker aansluiten bij Tracimat?

Aansluiten bij vzw Tracimat gebeurt door een gebruikersaccount aan te maken op het digitaal platform en mits te voldoen aan de gebeurlijk voorgeschreven aansluitingsvoorwaarden.

De aansluitingsvoorwaarden zijn afhankelijk van de hoedanigheid / type actor als welke men wenst aan te sluiten. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen volgende hoedanigheden / type actoren:

  • De deskundige;
  • De aannemer die de selectieve sloop- en afbraakwerken uitvoert;
  • De producent gerecycleerde granulaten onder het eenheidsreglement.

Bouwheren kunnen zich ook bij Tracimat registreren; hier zijn geen specifieke voorwaarden aan verbonden.

BREKER

Om aan te sluiten bij Tracimat vzw moet de producent van gerecycleerde granulaten onder het eenheidsreglement voldoen aan de volgende voorwaarden:
✓ beschikken over een certificaat afgeleverd door een erkende certificatie-instelling in het kader van het eenheidsreglement gerecycleerde granulaten.

Indien u wenst aan te sluiten als producent gerecycleerde granulaten onder het eenheidsreglement kiest u bij registratie op het digitaal platform de hoedanigheid ‘breker’.