Breker

Als breekinstallatie ontvangt u verschillende types sloopmaterialen, zoals betonpuin, mengpuin, freesasfalt, enz. om er gerecycleerde granulaten van te maken. U heeft er alle belang bij dat deze aangevoerde materialen zo zuiver mogelijk zijn, zodat u een kwaliteitsvol product kan afleveren en downcycling kan voorkomen. Wanneer de puinfractie afkomstig is van een selectieve sloop resulteert dat in een hogere zuiverheidsgraad en zijn er minder risico’s dat het puin verontreinigd is met gevaarlijke stoffen zoals asbest.

Het acceptatiebeleid van uw breekinstallatie wordt beschreven in het eenheidsreglement van 24/08/2018. Dit eenheidsreglement maakt er een onderscheid tussen laag milieurisico-profiel (LMRP) en hoog milieurisico-profiel (HMRP). Voor het HMRP puin moet u extra controles en/of analyses uitvoeren. Bovendien zijn er specifieke regels in verband met gescheiden opslag. Dit resulteert in een hogere kost t.o.v. LMRP puin.

Om de aangeleverde puinfracties op uw breekinstallatie te kunnen aanvaarden als LMRP, dient het sloopbedrijf een verwerkingstoelating voor te leggen. Deze verwerkingstoelating kan worden aangevraagd bij Tracimat.

Wat moet ik als breekinstallatie zeker weten ?

 1. Om een verwerkingstoelating te kunnen afleveren voor puin dat naar uw breekinstallatie wordt afgevoerd en dit puin vervolgens als laag milieurisico-profiel (LMRP) te kunnen aanvaarden dient u aan te sluiten bij Tracimat. Verifieer of uw breekinstallatie expliciet is opgenomen op de verwerkingstoelating.
 2. Tracimat levert de verwerkingstoelating voor LMRP puin af op basis van een sloopopvolgingsplan, opgesteld door een Tracimatdeskundige. Tracimat verifieert daarnaast of er voldoende garanties zijn dat de sloopwerken selectief en conform het SOP werden uitgevoerd en dat de gevaarlijke stoffen en de stoffen die de recyclage kunnen belemmeren niet aanwezig zijn in het aangeleverde puin.
 3. Via het digitaal portaal bevestigt u de acceptatie of (eventuele) weigering van de aangevoerde partijen, met vermelding van de tonnage.

Voor de aansluitingstarieven, klik op de knop hieronder

Tarieven voor brekers

FAQ

1. Hoe kan ik als breker aansluiten bij Tracimat?

Aansluiten bij vzw Tracimat gebeurt door een gebruikersaccount aan te maken op het digitaal platform en mits te voldoen aan de aansluitingsvoorwaarden en het aanvaarden van de algemene voorwaarden, de tarieven en het privacy charter.

De aansluitingsvoorwaarden zijn afhankelijk van de hoedanigheid / type actor. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen volgende hoedanigheden / type actoren:

 • De deskundige;
 • De aannemer die de selectieve sloop- en afbraakwerken uitvoert;
 • De producent gerecycleerde granulaten onder het eenheidsreglement.

Bouwheren kunnen zich ook bij Tracimat registreren; hier zijn geen specifieke aansluitingsvoorwaarden aan verbonden.

BREKER

Om aan te sluiten bij Tracimat vzw moet de producent van gerecycleerde granulaten onder het eenheidsreglement voldoen aan de volgende voorwaarden:
✓ beschikken over een certificaat afgeleverd door een erkende certificatie-instelling in het kader van het eenheidsreglement gerecycleerde granulaten.

Indien u wenst aan te sluiten als producent gerecycleerde granulaten onder het eenheidsreglement kiest u bij registratie op het digitaal platform de hoedanigheid ‘breker’.

2. Mag ik een partij aangevoerd met een verwerkingstoelating weigeren of als HMRP aanvaarden?

Om puin afkomstig van een project waar de traceerbaarheidsprocedure van Tracimat wordt gevolgd als LMRP puin te mogen aanvaarden, dient u als breker na te gaan of een verwerkingstoelating werd afgeleverd door Tracimat waarbij u als bestemmeling werd aangeduid.

Om dit na te gaan, hebt u 2 mogelijkheden:

 • U vraagt een kopie van de verwerkingstoelating aan de vervoerder (in geval van afvoer van het puin) of aan de aannemer (in geval van verwerking van het puin ter plaatse). Hierop dient u als bestemmeling vermeld te zijn.
 • Op het transportdocument kan u de unieke nummer van de verwerkingstoelating terug vinden (rechts bovenaan). Als aangesloten breker kan u op ons digitaal portaal eenvoudig nagaan of een verwerkingstoelating met dit nummer met u als bestemmeling werd afgeleverd door Tracimat.

Vervolgens kan u het puin als LMRP materiaal aanvaarden. U dient bij acceptatie van het puin volgende zaken te registreren:

 1. het verwerkingstoelatingsnummer
 2. het soort puin (bijvoorbeeld betonpuin, mengpuin, …)
 3. hoe u het puin heeft aanvaard: als LMRP, als HMRP of geweigerd (steeds inclusief de hoeveelheid). Indien u het puin als HMRP aanvaardt of weigert, dient vermeld te worden waarom.

Indien het aangeleverde puin niet voldoet aan de eisen van het Eenheidsreglement mag u als breker het puin aanvaarden als HMRP of weigeren.

Indien het puin aangeleverd wordt als LMRP en indien er geen aanwijzingen zijn dat het puin niet voldoet aan de acceptatiecriteria, dient u het puin als LMRP te aanvaarden (en zo terug te koppelen via het Tracimat portaal) ook indien u als breker enkel HMRP verwerkt.

3. Hoe koppel ik de aanvaarde/niet aanvaarde puinfracties terug in het digitaal portaal?

Als de sloop- en afbraakwerken afgerond zijn, meldt de aannemer dit aan Tracimat via een melding ‘Einde der werken’. Vervolgens zal u als breker vanuit Tracimat de vraag krijgen om per verwerkingstoelating waar u als bestemmeling voor het steenpuin werd opgegeven een ontvangstbevestiging door te geven op ons digitaal portaal. Klik hiervoor in de lijst met ‘Terug te koppelen VWT’s’ op het pijltje naast de VWT in kwestie (rechts) en selecteer ‘Ingave ontvangstbevestiging’.

Deze ontvangstbevestiging vermeldt voor het betreffende project:

 • De soorten puin die u geaccepteerd heeft als LMRP puin, inclusief de totale ontvangen hoeveelheden
 • De soorten puin (ondanks aangeleverd met een verwerkingstoelating) die u geaccepteerd heeft als HMRP puin, inclusief de totale ontvangen hoeveelheden en een motivatie. Indien het puin aangeleverd wordt als LMRP en indien er geen aanwijzingen zijn dat het puin niet voldoet aan de acceptatiecriteria, dient u het puin als LMRP te aanvaarden (en zo terug te koppelen via het Tracimat portaal) ook indien u als breker enkel HMRP verwerkt
 • De soorten puin (ondanks aangeleverd met een verwerkingstoelating) die u geweigerd heeft, inclusief de geweigerde hoeveelheid en een motivatie
 • Andere vaststellingen m.b.t. de afvalstof en/of de aanvoer overeenkomstig artikel 7.2.1.4 van het VLAREMA