Tracimatdeskundige

Als Tracimatdeskundige maakt u in opdracht van de bouwheer of projectontwikkelaar een sloopopvolgingsplan op. Het sloopopvolgingsplan (SOP) is een essentieel instrument om een selectieve sloop mogelijk te maken en om ervoor te zorgen dat zuivere materialen vrijkomen uit de sloop die vrij zijn van gevaarlijke stoffen en van storende stoffen die de recyclage kunnen belemmeren. Een SOP is een eerste stap naar het duurzaam omgaan met (sloop)materialen en vermindert ook de milieu- en gezondheidsrisico’s bij de sloop en recyclage.

Bij sloop- of renovatiewerken van gebouwen groter dan 1000 m³ waarbij er ook asbest aanwezig is, voert u bovendien het controlebezoek uit en staat u in voor de opmaak van het controleverslag. Voor dit type sloopwerken is dit een noodzakelijke voorwaarde opdat Tracimat een verwerkingstoelating kan afleveren.

Wat moet ik als Tracimatdeskundige zeker weten?

 1. Om als Tracimatdeskundige te kunnen werken, dient u onze opleidingen te volgen. Tracimat voorziet 2 types van Tracimatdeskundige: een (1) deskundige gebouwen en infrastructuur en een (2) deskundige infrastructuur. Ook dient u te voldoen aan onze aansluitingsvoorwaarden
 2. Voor de opmaak van het sloopopvolgingsplan dient u de standaardprocedure voor de opmaak van een sloopopvolgingsplan en controleverslag te volgen.
 3. Per deelprocedure (uitgebreide procedure gebouwen, vereenvoudigde procedure gebouwen, procedure infrastructuur) stelt Tracimat een template voor het SOP ter beschikking. U dient gebruik te maken van deze templates, waarbij de opbouw van het SOP (volgorde van de hoofdstukken) belangrijk is, maar waar u uiteraard uw eigen huisstijl mag in verwerken.
 4. U kan dit sloopopvolgingsplan indienen via ons digitaal portaal om een conformverklaring te verkrijgen. Daarbij geeft u de meest essentiële gegevens van het SOP, zoals de materialeninventaris, in het portaal in.
 5. Bij gebouwen groter dan 1000 m³ waar ook asbest aanwezig is, zal u als Tracimatdeskundige ook een controlebezoek moeten uitvoeren en een controleverslag opmaken. Dit is nodig opdat het sloopbedrijf een verwerkingstoelating kan krijgen.
 6. Ook het controleverslag kan u indienen via ons digitaal portaal.

Voor meer informatie over de aansluitingstarieven en de dossierbijdragen (aanvraag conformverklaring), klik op de knop hieronder

Tarieven voor Tracimatdeskundigen

Welke dienstverlening biedt Tracimat u aan?

 • Tracimat organiseert een volledig pakket aan opleidingen voor Tracimatdeskundigen;
 • Ondersteuning en advies bij de opmaak van het sloopopvolgingsplan en het controleverslag;
 • Nazicht van uw sloopopvolgingsplan en de aflevering van een conformverklaring;
 • Een digitaal portaal, afgestemd op uw rol als studiebureau, waar u de voortgang van de behandeling van uw project op de voet kan volgen.

FAQ

1. Voor welke sloopwerken is de opmaak van een sloopopvolgingsplan verplicht?

Een sloopopvolgingsplan is verplicht bij sloop-, renovatie- of ontmantelingswerken van volgende gebouwen en infrastructuurwerken, tenminste indien ze omgevingsvergunningsplichtig zijn:

 • niet-residentiële gebouwen met een bouwvolume van meer dan 1000 m³
 • in hoofdzaak residentiële gebouwen met een bouwvolume van meer dan 5000 m³, met uitzondering van eengezinswoningen
 • infrastructuurwerken en onderhoudswerken aan infrastructuur met een puinvolume van meer dan 250 m³

De verplichting tot opmaak van een sloopopvolgingsplan is opgenomen in het Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA), meer bepaald onder artikel 4.3.3.

Indien een omgevingsvergunningsplichtige werf valt onder één van de bovenvermelde situaties, dient het sloopopvolgingsplan verplicht te worden toegevoegd aan de omgevingsvergunningsaanvraag.

Indien er geen verplichting is tot opmaak van het sloopopvolgingsplan, maar men het puin van de geplande sloop- of opbraakwerken wel als laagmilieurisico-profiel (LMRP) bij de vergunde breker wil aanbieden, dan is de opmaak van een sloopopvolgingsplan wel een vereiste. Enkel op basis van een sloopopvolgingsplan, dat bovendien conform dient te worden verklaard door Tracimat, kan in de traceerbaarheidsprocedure van Tracimat worden ingestapt, om finaal het puin als LMRP te kunnen afvoeren.

2. Ben ik verplicht om een conformverklaring aan te vragen bij Tracimat ?

Momenteel is er geen verplichting om een conformverklaring aan te vragen bij Tracimat.

Opdat het als puin als laag-milieurisicoprofiel (LMRP) bij de breker kan worden aanvaard, heeft u echter wel een conform verklaard sloopopvolgingsplan nodig. Puin afkomstig van sloopwerven kan immers enkel als LMRP worden aanvaard bij de breker, indien de traceerbaarheidsprocedure wordt gevolgd. Bij grotere volumes puin levert dit meestal ook een financieel voordeel op.

3. Hoe krijg ik als Tracimatdeskundige toegang tot het digitaal portaal van Tracimat?

Om als Tracimat deskundige toegang te krijgen tot het digitaal portaal dient u zich aan te sluiten bij Tracimat VZW.

Aansluiten bij vzw Tracimat gebeurt door een gebruikersaccount aan te maken op het digitaal platform en mits te voldoen aan de aansluitingsvoorwaarden en het aanvaarden van de algemene voorwaarden, de tarieven en de privacy charter. De deskundige is een neutrale partij onafhankelijk van de (sloop)aannemer en de producent van gerecycleerde granulaten.

De voorwaarden om als Tracimat deskundige te kunnen aansluiten kunt u HIER terug vinden.

4. Hoe dien ik als Tracimatdeskundige een sloopopvolgingsplan in om een conformverklaring te verkrijgen?

Na aanmelding via ons digitaal portaal kan u een sloopopvolgingsplan indienen. Hiervoor dient u via de tab “sloopopvolging” alle aangegeven stappen te doorlopen. Per dossier wordt een uniek dossiernummer gemaakt via welke u steeds de nodige informatie kan terugvinden. De conformverklaring zal dit uniek nummer ook vertonen. Dit nummer zal de sloper ook nodig hebben om zijn deel van het traject te kunnen voltooien.

Bij het indienen van het sloopopvolgingsplan vragen we o.a enkele administratieve gegevens, de totaalhoeveelheden van de geïnventariseerde materialen en het door de deskundige opgesteld PDF document in het portaal in te geven. Deze informatie is de basis voor al de verdere stappen in het traceerbaarheidssysteem.

Voor het PDF rapport voorziet Tracimat vooropgestelde templates die voldoen aan de huidige wetgeving.

Na het indienen van alle gevraagde informatie heeft Tracimat 30 werkdagen de tijd om het sloopopvolgingsplan te beoordelen.

5. Wanneer is er een controlebezoek & controleverslag vereist en hoe dien ik dit in?

Bij dossiers die vallen onder de uitgebreide procedure waarbij asbest aanwezig is, is minstens één controlebezoek/controleverslag verplicht. Het controleverslag geeft een totaal overzicht van het verloop van de werf.

De bouwheer (of opdrachtgever van de sloop- en afbraakwerken) dient hiervoor een deskundige tijdig aan te stellen zodat de werken geen vertraging oplopen.

Controlebezoek

Het controlebezoek bestaat uit een plaatsbezoek waar de deskundige aan de hand van een door Tracimat aangeleverde checklist en een gesprek met de sloopverantwoordelijke nagaat of er selectief gesloopt wordt en dat er zeker geen gevaarlijke materialen in het steenpuin komen. Er wordt nagegaan of de sloopwerken zo worden uitgevoerd dat zuiver puin naar de breker kan afgevoerd worden.

Voor de gevaarlijke materialen kijkt de deskundige na of de verwijdering hiervan correct en volledig gebeurd. Voor storende stoffen kijkt de deskundige na dat het sloopplan voldoende voorziet dat deze stoffen apart ingezameld en afgevoerd worden zodat deze niet met het puin vermengd worden. Bij het indienen van het controlebezoek dient de deskundige de checklist en bijkomend fotomateriaal in. De voorziene bestemmingen van de gevaarlijke materialen moeten dan ook worden ingegeven in het portaal.

Als blijkt dat de werken correct verlopen en er geen aanwijzingen zijn dat er gevaarlijke of storende stoffen met het puin kunnen worden afgevoerd, kan het controlebezoek worden goedgekeurd. Na deze goedkeuring door Tracimat kan de sloper een verwerkingstoelating aanvragen.

Controleverslag

Het controleverslag wordt aan het einde van de werken opgemaakt en ingediend. Dit verslag omvat een PDF document waarvoor Tracimat een template voorziet. Hierin beschrijft de deskundige het verloop van de werf. De deskundige gaat aan de hand van de door sloper aangeleverde afgiftebonnen na wat de bestemmingen en uiteindelijk afgevoerde hoeveelheden materialen zijn van de werf. Deze bestemmingen en hoeveelheden dient de deskundige ook in via de voorziene tabs in het portaal.

6. Hoe word ik een Tracimatdeskundige om sloopopvolgingsplannen te mogen opmaken en indienen?

Een Tracimatdeskundige is een neutrale partij onafhankelijk van de (sloop)aannemer en de producent van gerecycleerde granulaten. Er worden twee types Tracimatdeskundige onderscheiden:

 1. Deskundigen voor de opmaak van een sloopopvolgingsplan in het kader van zowel sloop van bouwwerken als afbraak van infrastructuurwerken (conform de 3 deelprocedures zoals omschreven in de standaardprocedures), het uitvoeren van controlebezoeken en de opmaak van controleverslagen, verder genoemd “Tracimatdeskundige bouwwerken en infrastructuur”.
 2. Deskundigen die enkel in het kader van infrastructuurwerken sloopopvolgingsplannen opmaken (o.a. opmaak van sloopopvolgingsplannen voor infrastructuurwerken conform de deelprocedure infrastructuurwerken zoals omschreven in de standaardprocedures), verder genoemd “Tracimatdeskundige infrastructuur”.

Tracimatdeskundige bouwwerken en infrastructuur

Om als Tracimat deskundige bouwwerken en infrastructuur bij Tracimat te kunnen aansluiten, dient voldaan te zijn aan volgende voorwaarden:

 • Het doorlopen van een meerdaagse opleiding tot Tracimat deskundige, inclusief het slagen voor het bijhorende examen;
 • Relevante aantoonbare ervaring kunnen voorleggen;
 • Het afsluiten van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering, inclusief risico asbest, met een
  waarborg van minimaal 1 mio €

Voor meer info m.b.t. bovenstaande punten verwijzen we naar onze aansluitingsvoorwaarden.

Tracimatdeskundige infrastructuur

Om als Tracimat deskundige infrastructuur bij Tracimat te kunnen aansluiten, dient voldaan te zijn aan volgende voorwaarden:

 • Het doorlopen van een opleiding tot Tracimat deskundige infrastructuur
 • het afsluiten van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering, inclusief risico asbest met een
  waarborg van minimaal 1 mio €

Voor meer info m.b.t. bovenstaande punten verwijzen we naar onze aansluitingsvoorwaarden.