14 okt 2019

Gewijzigde standaardprocedures opmaak van een sloopopvolgingsplan en controleverslag

Op basis van de ervaring van de intussen meer dan 2000 conformverklaarde sloopopvolgingsplannen werd de standaardprocedure voor opmaak van sloopopvolgingsplan en controleverslag aangepast. Deze aanpassing is gebeurd in nauw overleg met de sector. Tracimat lijst de belangrijkste wijzigingen voor u op.

1. Richtlijnen voor staalname asbestverdachte materialen

Voor pleisterwerk, mastiek en roofing worden een aantal bijkomende minimale onderzoeksinspanningen opgenomen in de standaardprocedures. Deze stemmen grotendeels overeen met de richtlijnen die Tracimat eind 2018 heeft uitgeschreven. We lijsten ze nog even voor u op.

Pleisterwerk dient als asbestverdacht beschouwd te worden voor:

  • woningen met een bouwjaar voor 2001. Hierbij dient minimaal één (meng)staal genomen te worden van het pleisterwerk in de meest verdachte zone (gang en/of stookplaats).
  • appartementsgebouwen, kantoren, ziekenhuizen, rusthuizen en scholen met bouwjaar voor 2001. Minstens één (meng)staal is vereist in de gang om de 4 verdiepingen, in de traphal om de vier verdiepingen én in lokalen/appartementen om de 4 verdiepingen
  • overige niet-residentiële gebouwen met bouwjaar voor 2001. Hierbij is minstens één (meng)staal vereist van de gang en/of traphal.

De stalen worden geanalyseerd op asbesthoudendheid in een erkend laboratorium.

Mastiek dient als asbestverdacht beschouwd te worden. Indien het gaat om harde mastiek, is staalname en analyse in een erkend laboratorium steeds verplicht. Voor zachte mastiek moet geargumenteerd worden of deze asbest onverdacht is. In het andere geval is staalname en analyse verplicht.

Roofing dient als asbestverdacht beschouwd te worden voor alle gebouwen met een bouwjaar voor 2001, indien de roofing in aanmerking komt voor recyclage. Een staalname en bijhorende analyse in een erkend laboratorium is in dat geval vereist per homogene zone.

2. Het onderscheid tussen onder- en bovenbouw is niet meer vereist

Voor verschillende steenachtige materialen onder de uitgebreide en vereenvoudigde procedure diende een onderscheid gemaakt te worden tussen onder- en bovenbouw. Dit onderscheid mag nog steeds worden gemaakt, maar is niet meer verplicht.

Indien het onderscheid niet wordt gemaakt, kan de deskundige nul-hoeveelheden ingeven voor de onder- en bovenbouw in het digitaal platform

3. Ook onder de vereenvoudigde procedure dient een inschatting te gebeuren van de hoeveelheid steenachtig materiaal die zal vrijkomen bij de sloop

Ook voor de te slopen, renoveren of ontmantelen gebouwen met een bouwvolume kleiner of gelijk aan 1000 m³ dient een inschatting te gebeuren van de hoeveelheid steenachtig materiaal. In tegenstelling tot de uitgebreide procedure en de infrastructuurprocedure is het geen gedetailleerde opmeting, maar wel een algemene inschatting.

Ook in het digitaal portaal worden de aanwezige steenachtige materialen, inclusief hun totaal geraamde hoeveelheden, ingegeven. De template voor opmaak van een SOP onder de vereenvoudigde procedure werd in die zin aangepast.

We vragen om deze werkwijze systematisch te hanteren voor SOP’s die zijn opgemaakt na 1 november.

4. Bruggen en tunnels dienen vanaf heden worden beschreven onder de procedure voor infrastructuurwerken

De uitgebreide procedure is vanaf heden enkel van toepassing voor gebouwen of bouwwerken met een bouwvolume van meer dan 1000 m³. Bruggen en tunnels verhuizen naar de procedure voor infrastructuurwerken.

5. De inhoud van het voorlopig controleverslag is nader gespecificeerd

Het controlebezoek door de Tracimat-deskundige kan ook uitgevoerd worden tijdens de verwijdering van de gevaarlijke afvalstoffen; het hoeft niet te gebeuren nadat alle gevaarlijke afvalstoffen zijn verwijderd.

De bevindingen worden gerapporteerd in het voorlopig controleverslag, dat aan Tracimat wordt overgemaakt via het digitaal portaal. Dit voorlopig controleverslag bestaat uit een checklist, aangevuld met een algemeen advies en fotomateriaal. Indien het gaat om een gefaseerde sloop of indien reeds puin zal worden afgevoerd alvorens alle asbest verwijderd kon worden, dient een plan van aanpak te worden toegevoegd aan de checklist.

De checklist wordt ondertekend door de deskundige en de uitvoerder sloop- en afbraakwerken.

6. Het overzicht van de afgevoerde storende stoffen onder de uitgebreide procedure mag ook door de aannemer van de sloop- en afbraakwerken worden overgemaakt aan Tracimat

In het controleverslag kan de deskundige een overzicht opnemen van de storende stoffen omtrent de status van verwijdering, de afgevoerde hoeveelheid en de bestemming. Indien de deskundige deze gegevens niet opneemt in het controleverslag, dan dienen deze gegevens door de aannemer te worden overgemaakt aan Tracimat via het digitaal portaal bij de aanvraag van het sloopattest.

Raadpleeg onze gewijzigde documenten onder vakinformatie.

In het kader van deze wijzingen werden de volgende werkdocumenten onder ‘vakinformatie’ aangepast.

  • Ontwerpversie checklist controlebezoek
  • Standaard sloopopvolgingsplan vereenvoudigde procedure